Hesperian Health Guides

​ປາກ​ອັກ​ເສບ (​ແຄນ​ດິດາ (Candida), ​ເຊື້ອ​ລາ): ​​ແອນ້ອຍ​ເກີດ​ໃໝ່ ​ແລະ ການ​ລ້ຽງ​ລູກ​ດ້ວຍ​ນົມ​ແມ່

ຊັງ ​ຕຽນ ​ໄວ​ໂອ​ເລັດ, ຈີ​ວີ, ຄຼີນ​ໂຕ້ ​ໄວ​ໂອ​ເລັດ, ​ເມ​ຕີ​ໂລ​ຊາ​ນີລີ​ນຽມ ຄຼໍໄຣດ໌ (Gentian violet, GV, crystal violet, methylrosanilinium chloride)


ຢາຊະນິດນີ້ແມ່ນສາມາດໃຊ້ປິ່ນປົວເຊື້ອລາໃນປາກ, ຫົວນົມຂອງແມ່ລູກອ່ອນ, ຫຼື ເຊື້ອລາຢູ່ແຄມຊ່ອງຄອດ. ມັນຍັງສາມາດຕ້ານເຊື້ຶອແບກທີເລຍຜິວໜັງບາງຢ່າງໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຜົນ​ຂ້າງຄຽງGreen-effects.png

ຢາຊັງຕຽນ ໄວໂອເລັດສາມາດເຮັດໃຫ້ຜິວລະຄາຍເຄືອງ ແລະ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດເມື່ອໃຊ້ຂ້າເຊື້ອລາຢູ່ປາກ ຫຼື ຊ່ອງຄອດ. ຈົ່ງຢຸດໃຊ້ທັນທີເມື່ຶອມີຜື່ນ ຫຼື ອາການເຈັບປວດ.

ສິ່ງ​ສໍາຄັນNBgrnimportant.png

ຢາຊັງ​ຕຽນ ​ໄວ​ໂອ​ເລັດ​ແມ່ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ທຸກ​ຢ່າງ​ກາຍ​ເປັນ​ສີມ່ວງ. ສີ​ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ຕາມ​ຜີວໜັງຈະ​ຫາຍ​ໄປ​ເອງ​​ໃນ​ເວລາ​ ສອງ​ສາມ​ມື້​, ​ແຕ່​ຖ້າ​ຕິດຕາມ​ຜ້າ​ແມ່ນ​ສາມາດ​ຕິດ​ແບບ​ຖາວອນ.

ວິທີ​ໃຊ້NBgrneyedrop.png
ໃຊ້ຢາທີ່ມີ 0.5% ເມຕີລ໌ໂລຊານີລີນຽມ ຄຼໍໄຣດ໌ (methylrosanilinium chloride) (ຊັງຕຽນ ໄວໂອເລັດ). ທາໃສ່ຜິວໜັງ, ​ໃນ​ປາກ, ຫຼື ​ແຄມ​ຊ່ອງ​ຄອດ​ 2 ຫຼື 3 ຄັ້ງ​ຕໍ່​ມື້.

ຖ້າວ່າ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ຍັງ​ບໍ່​ເລີ່​ມດີ​ຂຶ້ນ​​ແມ່ນ​ລອງ​ໃຊ້​ຢາ​ຊະນິດ​ອື່ນ​ແທນ.

ນີສ​ເຕຕີນ


ນີສ໌ຕາຕີນແມ່ນ​ໃຊ້​ໄດ້ຜົນ​ດີ​ສໍາລັບ​ໂລກ​ເຊື້ອ​ລາ​ຢູ່​ປາກ, ຢູ່​ຫົວນົມ, ຫຼື ຢູ່ຕາມຜິວໜັງ ຫຼື ຊ່ອງ​ຄອດ. ​ແນວ​ໃສ່​ປາກ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຊະນິດ​ນໍ້າ ​ແລະ ​ແນວ​ໃສ່​ສ່ອງ​ຄອດ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຊະນິດ​ຄຼີມ, ຝຸ່ນ ຫຼື ​​ເປັນ​ເມັດ​ແບບ​ຍັດ​ໃສ່​ຊ່ອງ​ຄອດ.

ຜົນ​ຂ້າງຄຽງGreen-effects.png

ຜິວໜັງບ່ອນທີ່ໃຊ້ຢານີສ໌ຕາຕີນຈະເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງ. ຖ້າອາການນີ້ເກີດຂຶ້ນແມ່ນເລື່ອງບໍ່ປົກກະຕິ. ຈົ່ງຢຸດໃຊ້ທັນທີເມື່ອມີຕຸ່ມຜືນ. ນີສ໌ຕາຕີນຍັງເປັນສາເຫດຂອງການຖອກທ້ອງ.

ສິ່ງ​ສໍາຄັນNBgrnimportant.png

ຖ້າວ່າໃຊ້ຢານີສ໌ຕາຕີນແລ້ວອາການຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ຫຼື ກັບມາເປັນແລ້ວເປັນອີກມັນສາມາດເປັນອາການຂອງເຊື້ອໂລກເອດສ໌ (HIV).

ວິທີ​ໃຊ້NBgrneyedrop.png
ນີສ໌ຕາຕີນ​ແບບ​ນໍ້າ​ແມ່ນ​ຈະ​ມາ​ໃນ​ປະລິມານ 100,000 ໜ່ວຍ ຕໍ່​ມີ​ລີ​ລິດ (ຫຼື ບາງ​ຄັ້ງ​ແມ່ນ 500,000 ໜ່ວຍ ຕໍ່​ມີ​ລີ​ລິດ). ຄົນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍຄວນ​ໃຊ້ 100,000 ຫາ 200,000 ໜ່ວຍ, ​ແຕ່​ຄົນ​ທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ​ເອດ​ສ໌​ແມ່ນ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ໃນ​ປະລິມານ​ຫຼາຍ​ເທົ່າ ​ທີ່​ຈະ​ລິມານຫຼາຍເຖິງ 500,000 ໜ່ວຍຕໍ່ຢາໂດ (ຂະໜາດ) ໜຶ່ງ.
ສໍາລັບ​ເດັກ​ທີ່​ເປັນ​ໂລກ​ເຊື້ອ​ລາ​ໃນ​ປາກ
​ໃຫ້ຢາຊະນິດນໍ້າ 200,000 ໜ່ວຍ (2 ມລ, ໜ້ອຍກວ່າ ½ ຂອງບ່ວງກາເຟ), 4 ຄັ້ງຕໍ່ມື້. ໃຊ້ຜ້າສະອາດ ຫຼື ແນວຢອດຢາ ເພື່ອໃຫ້ຢານີສ໌ຕາຕີນຂະຫຍາຍຕົວໃນປາກ. ໃຫ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ຢາເປັນເວລາ 2 ມື້ຫຼັງຈາກອາການຫຼາຍໄປແລ້ວ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນອາດຈະກັບມາເປັນອີກໄດ້.
ສໍາລັບ​ແມ່​ທີ່​ລ້ຽງລູກ​ດ້ວຍ​ນົມ​ທີ່​ເກີດຕິດ​ເຊື້ອ (ຄັນ, ຜື່ນ​ແດງ, ຫຼື ​ເຈັບ​ປວດ)
ໃຊ້ຢານີສ໌ຕາຕີນ ແບບຄຼີມ, ແບບຝູ່ນ. ຫຼື ແບບຝຸ່ນ, ຫຼື ແບບນໍ້າ 100,000 ຫາ 200,000 ໜ່ວຍ ໃສ່ຫົວນົມນັ້ນ 4 ຄັ້ງຕໍ່ມື້.