Hesperian Health Guides

ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ Hesperian


coronavirus fact sheet

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂາຍ ຫຼືແຈກຢາຍເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມທີ່ເປັນໄປເພື່ອຫາຜົນກໍາໄລ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກທາງອົງການ Hesperian ຂອງພວກເຮົາເສຍກ່ອນ. ເມື່ອທ່ານປະສົງຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກເວັບໄຊ້ຂອງພວກເຮົາໄປປະກອບການສິດສອນ ຫຼື ຝຶກອົບໃນສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ, ກະລຸນາໃຫ້ເຄຼດິດ (credit) ແກ່ທາງອົງການ Hesperian ພວກເຮົາດ້ວຍ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນການນຳໃຊ້, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ໃນພາກ ລິຂະສິດເປີດ.


women gathered around a book.

ໃຫ້ທ່ານຈົ່ງນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງທາງອົງການ Hesperian ເພື່ອຄົ້ນຫາຄໍາຕອບຕ່າງໆສຳລັບທຸກຄຳຖາມ ຫຼືຂໍ້ຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. HealthWiki ເປັນເວັບໄຊ້ສາລານຸກົມເພື່ອສຸຂະພາບ ທີ່ທ່ານສາມາດຊອກຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນສຸຂະພາບທີ່ທ່ານຢາກຮູ້ ແລະມັນກໍ່ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບທີ່ທ່ານສາມາດນຳໄປໃຊ້ສ້າງເປັນສື່ການຮຽນການສອນຂອງທ່ານເອງໄດ້ຢ່າງສະດວກນຳອີກ!

ທ່ານສາມາດຊອກຫາຄຳຕອບທີ່ຢາກຮູ້ ຫຼືສິ່ງທີ່ທ່ານສົນໃຈ ໂດຍໃຊ້ແຖບຄົ້ນຫາ (search) ທີ່ຢູ່ແຈຂວາມືທາງດ້ານເທິງ, ຫຼືເລືອກເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ມີໄວ້ທາງດ້ານລຸ່ມ.

ທ່ານພໍໃຈກັບຄຳຕອບ/ຫຼືສິ່ງທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາບໍ? ບໍລິຈາກແກ່ທາງອົງການ Hesperian ເພື່ອພວກເຮົາຈະສາມາດຮັກສາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອັນມີປະໂຫຍດນີ້ໄວ້ໃຫ້ສາທາລະນະຊົນໄດ້ນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າຫຍັງ. ທ່ານມີຄຳຖາມຫຼືຄຳຄິດເຫັນຫຍັງບໍ? ຂຽນຫາພວກເຮົາໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ອີເມວຕໍ່ໄປນີ້: [email protected].

two women look at a computer.
Lo cover-nwtnd.jpg ບັນດາບົດລ່ວງໜ້າຈາກປຶ້ມຢູ່ໄກແພດສະບັບປັບປຸງໃໝ່
ບົດເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ເປັນບົດທຳອິດໃນຈຳນວນຫຼາຍໆບົດທີ່ມີໃນປຶ້ມຄຸນນະພາບສຳລັບສັດຕະວັດທີ 21 ຂອງອົງການ Hesperian ທີ່ໄດ້ຖືກແປອອກມາເປັນພາສາລາວກ່ອນໝູ່ໝົດ.


Lo cover-hcwd.jpg ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍຫູໜອກ
ປຶ້ມ​ຫົວ​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ປຶ້ມ​ຫົວ​ປະຖົມມະ​ເລີກ​ທີ່​​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ກິດຈະກຳ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຮຽນ​ພາສາ​ໂດຍ​ຜ່ານ​​ວິທີ​ການ​ໃຊ້​ພາສາ​ມື, ການ​ອ່ານ​ປາກ ​ແລະ ຝຶກ​ຟັງສຽງ. ພ້ອມ​ນີ້​ມັນ​ຍັງຊ່ວຍ​ ​ພໍ່​ແມ່ ​ແລະ ຜູ້​ດູ​ແລ​ໃນການສ້າງ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ສື່ສານ​ແກ່​ແອນ້ອຍ ​ແລະ ​ເດັກນ້ອຍ.