Hesperian Health Guides

ປຶ້ມຢູ່ໄກແພດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ > ປຶ້ມຢູ່ໄກແພດສະບັບປັບປຸງໃໝ່

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບົດໜຶ່ງລ່ວງໜ້າຈາກປື້ມເຮັດສ໌ເປຣຽນ (Hesperian) ທີ່ມີຊື່ວ່າ: ຢູ່ໄກແພດສະບັບປັບປຸງໃໜ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະນໍາເອົາບົດອື່ນໆຂອງປື້ມຫົວນີ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແປຕາມໃສ່ຕາມພາຍຫຼັງ. ຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງທີ່ສໍາຄັນທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ສາລະບານ

This page was updated: ໒໖ ມີນາ ໒໐໒໔