Hesperian Health Guides

ການປ້ອງກັນຄວາມອຶດຫິວ

ຢູ່ໃນພາກນີ້:

ພາຍໃນຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າເອງ, ເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍກະກຽມອາຫານໄວ້ເພື່ອຍາມຕ້ອງການສຸກເສີນ ໂດຍການປູກພືດເປັນອາຫານ, ຈັດເກັບຮັກສາມັນໄວ້ໃຫ້ດີໆ, ແລະແບ່ງປັນກັບເພື່ອນບ້ານ.

ການປູກພືດເປັນອາຫານ

ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົ້າກໍ່ສາມາດປູກພືດເປັນອາຫານໄດ້. ການປູກພືດເປັນອາຫານດ້ວຍຕົວເອງ ເປັນອີກວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເພື່ອຈະໄດ້ກິນອາຫານທີ່ດີມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ, ແລະ ເຈົ້າກໍ່ຈະມີອາຫານກິນ ໃນຕອນທີ່ບໍ່ມີເງິນຊື້ອາຫານ.

People tending to vegetables in a garden in an empty lot between some apartment buildings

ຄົນໃນເມືອງກໍ່ປູກພືດເປັນອາຫານຢູ່ຕາມດາດຟ້າຕຶກອາຄານ, ພື້ນທີ່ວ່າງ, ປູກໃສ່ໂຖ ຫຼື ຖົງບັນຈຸດິນວາງໄວ້ຕາມຂອບປ່ອງຢ້ຽມ. ພືດຜັກສອງສາມຢ່າງທີ່ປູກໄວ້ໃນໂຖນັ້ນ ອາດຈະໃຫ້ອາຫານແກ່ເຈົ້າໄດ້ບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ມັນເປັນອີກທາງໜຶ່ງ ຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ. ບັນດາເດັກນ້ອຍມັກຊ່ວຍໃນການປູກພືດຕ່າງໆ ແລະ ດູແລພືດທີ່ປູກນັ້ນ ເຊິ່ງມັນເປັນທັກສະທີ່ມີຄຸນຄ່າ ທີ່ຈະສອນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ. ໄປຮ່ວມເຮັດສວນກັບເພື່ອນບ້ານໃສ່ໃນດິນເປົ່າຫວ່າງ ແລະ ເຈົ້າກໍ່ສາມາດຈະປູກພືດຜັກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.

ຖ້າເຈົ້າເຮັດສວນຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ວ່າໃນສວນນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ເຊັ່ນ: ຝ້າຍ, ກາເຟ, ເຂົ້າ ຫຼື ປູກຕົ້ນໂຄກາ (coca), ທ່ານຍັງປູກຜັກຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອເປັນອາຫານສຳລັບຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ຄົນໃນໝູ່ບ້ານ. ຫຼື ຂຸດໜອງປາ ຂະໜາດນ້ອຍໄວ້ລ້ຽງປາ. ຖ້າຫາກວ່າ ພືດທີ່ປູກເປັນສິນຄ້າຂອງເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ຫຼື ລາຄາຕົກຕໍ່າ, ເຈົ້າກໍ່ຍັງມີແນວໄວ້ກິນເປັນອາຫານຢູ່.

ສຳລັບແນວຄວາມຄິດເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ວິທີປູກພືດເປັນອາຫານດ້ວຍຕົວເອງ, ເບິ່ງໃນປຶ້ມຂອງອົງການເຮັດສະເປຣຽນ (Hesperian): ຄູ່ມືຊຸມຊົນເພື່ອສຸຂະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ບົດທີ 12 ຫາ 15.

ປັບປຸງເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງເຈົ້າ

A cow eating grass and producing manure
 • ປັບປຸງດິນປູກຝັງດ້ວຍຝຸ່ນສັດ ແລະ ຝຸ່ນບົ່ມ. ປຸຍເຄມີ ຫຼື ປຸຍທີ່ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ເພີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາສອງສາມປີ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນດິນປູກຝັງກໍ່ເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳກໍ່ເປັນພິດ. ປຸຍທຳມະຊາດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນສັດ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມ ຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນໃຫ້ສາມາດປູກຝັງໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ. ສຳລັບສວນຄົວຂະໜາດນ້ອຍ, ໃຫ້ເກັບເສດອາຫານຂອງເຈົ້າໃສ່ໄວ້ໃນກະຖັງ ປະໃຫ້ມັນເນົ່າເປື່ອຍກາຍເປັນຝຸ່ນ, ແລະ ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳເອົາຝຸ່ນບົ່ມນີ້ໄປໃສ່ສວນເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນປູກຝັງອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນ.
 • ນຳໃຊ້ນ້ຳຂອງທ່ານຢ່າງປະຢັດ. ໃຫ້ພະຍາຍາມເກັບກັກນ້ຳຝົນໄວ້ໃຊ້. ຖ້າເຈົ້າມີທໍ່ ຫຼື ທໍ່ຢາງໂຕໂຢຍາວຈັກເສັ້ນໜຶ່ງ, ກໍ່ໃຫ້ເຈາະຮູນ້ອຍໆເປັນແຖວໃຫ້ຊື່ກັບພືດແຕ່ລະຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ນ້ຳໄຫຼລົງຫົດພືດເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງຊ້າໆເຊິ່ງເປັນການປະຢັດນ້ຳ ແທນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ນໍ້າໄຫຼເສຍໄປໃນຮ່ອງຊົນລະປະທານໃຫຍ່ໆ.
A woman pouring water into a hanging bucket, with two pipes going from the bucket down to a vegetable patch
ໂດຍຜ່ານບັນດາຮູນ້ອຍໆຕາມທໍ່ ຫຼື ທໍ່ສາຍຢາງນັ້ນ, ນ້ຳກໍ່ຈະໄຫຼລົງສູ່ດິນຢ່າງຊ້າໆ.
NWTND Nut Page 31-1.png
ປີນີ້ປູກສາລີ. ປີໜ້າປູກໝາກຖົ່ວ.


 • ປູກພືດໝູນວຽນ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດິນດີຂຶ້ນ.
 • ປູກໝາກຖົ່ວລັນເຕົາ ຫຼື ໝາກຖົ່ວອື່ນໆ. ພວກມັນເປັນອາຫານທີ່ມີສານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ແລະ ຊ່ວຍປັບປຸງດິນໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ພວກມັນຈະເລີນເຕີບໂຕ.
A man using a sprayer attached to a tank on his back to spray crops
ຖ້າເຈົ້າມີເຄື່ອງສີດຢາ, ລ້າງມັນໃຫ້ສະອາດ, ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົານ້ຳມັນພືດ ແລະ ນ້ຳໃສ່ໃນນັ້ນ. ສັ່ນໃຫ້ພວກມັນປະສົມເຂົ້າກັນດີກ່ອນ ຈິ່ງສີດເພື່ອຂ້າເພ້ຍ ແລະ ແມງໄມ້ອື່ນໆ.
 • ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ. ຢາຂ້າສັດຕູພືດຕ່າງໆແມ່ນເປັນພິດ. ມັນຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ຊ່ວຍປົກປ້ອງເຄື່ອງປູກຂອງຝັງໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນ, ແຕ່ວ່າພວກມັນຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ພວກມັນ. ນົກ ແລະ ສັດນ້ອຍທີ່ກິນແມງໄມ້ນັ້ນກໍ່ອາດຈະເຈັບເປັນໄດ້. ຫາກບໍ່ສັດກິນແມງໄມ້ພວກນີ້, ສັດຕູພືດກໍ່ເພີ່ມຈຳນວນຂຶ້ນ ມາສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພືດພັນທັນຍາຫານຕ່າງໆ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແມງໄມ້ສັດຕູພືດກໍ່ຈະແຂງແຮງ ແລະທົນທານແມ່ນແຕ່ຢາຂ້າສັດຕູພືດຊະນິດແຮງກໍ່ຂ້າມັນບໍ່ໄດ້. ສານເຄມີທີ່ມີລາຄາແພງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວນຫຼີກເວັ້ນເມື່ອເປັນໄປໄດ້.


ການສີດນ້ຳສະບູອ່ອນໆໃສ່ພືດຜັກສາມາດຄວບຄຸມສັດຕູພືດໄດ້ ໂດຍປາດສະຈາກການໃຊ້ສານພິດທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ນ້ຳມັນພືດ ກໍ່ຍັງຂ້າແມງໄມ້ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ.

ເກັບຮັກສາອາຫານຈາກພືດທີ່ທ່ານປູກໄວ້

ການປູກພືດເປັນອາຫານແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ ຖ້າວ່າພືດທີ່ປູກນັ້ນຈະເລີນເຕີບໂຕບໍ່ດີ ຫຼື ຖືກສັດຕູພືດກິນ. ການຕາກແຫ້ງ, ການດອງ, ການເອືອບເກືອ ແລະ ການໝັກແມ່ນວິທີພື້ນເມືອງເພື່ອຮັກສາອາຫານໃຫ້ປອດໄພໄວ້ກິນຍາວນານພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດລະດູປູກຝັງແລ້ວ.

ສຳລັບເມັດພືດທັນຍາຫານ ແລະ ໝາກຖົ່ວ

 • ຕາກແຫ້ງ ແລະ ເກັບເມັດພືດທັນຍາຫານໄວ້ໃຫ້ໄວ ພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວແລ້ວ. (ການປະເມັດພືດທັນຍາຫານໄວ້ຕາມໄຮ່, ນາ ຫຼື ໃນສວນ ພາໃຫ້ສູນເສຍເມັດພືດທີ່ເປັນຜົນຜະລິດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.)
 • ເກັບເມັດພືດທັນຍາຫານທີ່ເກັບກ່ຽວມານັ້ນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ແຫ້ງ, ສູງຈາກໜ້າດິນ, ແລະ ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນເລົ້າ ຫຼືບ່ອນເກັບມ້ຽນ ທີ່ສາມາດອັດແຈບດີ. ສຳລັບຜົນຜະລິດທີ່ມີຫຼາຍ ເຈົ້າສາມາດເຮັດເລົ້າຄືໃນຮູບພາບນີ້. ສຳລັບ ຜົນຜະລິດຈຳນວນໜ້ອຍ ແມ່ນສາມາດເກັບໄວ້ໃນຖັງ ຫຼື ພາສະນະອື່ນໆທີ່ມີຝາອັດແຈບໄດ້.
A raised wooden shed, with collars on each leg
ປອກເສົາ
ເສຍຫຍ້າ ແລະ ເອົາສິ່ງທີ່ປົກຄຸມນັ້ນອອກຈາກ ບໍລິເວນທີ່ຈະເຮັດເລົ້າ ຫຼື ບ່ອນເກັບມ້ຽນຜົນລະປູກ. ສັດຈຳພວກໜູມັກມາກິນອາຫານທີ່ຕົກເຮັ່ຍ, ແລະມັກເຮັດຮັງລີ້ຊ້ອນຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມືດ. ສະນັ້ນ, ເຮັດຄວາມສະອາດເອົາສິ່ງທີ່ຮົກເຮື້ອປົກຄຸມນັ້ນອອກຈາກບໍລິເວນນັ້ນ.


ປິດປາກປະຕູເລົ້າ ຫຼື ບ່ອນເກັບມ້ຽນອາຫານໃຫ້ແໜ້ນແຈບດີ ແລະ ສ້ອມແປງອັດຮູຕ່າງໆໃຫ້ດີ; ເພາະວ່າສັດຈຳພວກໜູສາມາດໝົ້ນເຂົ້າຕາມຮູນ້ອຍໆໄດ້.
ເຮັດເລົ້າ ຫຼື ບ່ອນເກັບມ້ຽນເມັດພືດທັນຍາຫານໄວ້ໃຫ້ຢູ່ສູງຈາກໜ້າດິນ.ສັດພວກໜູສາມາດປີນໄຕ່ໄດ້. ໃຫ້ຕັດງ່າໄມ້ ຫຼື ເອົາທຸກຢ່າງທີ່ເກາະກ່າຍຕາມເລົ້າເຂົ້າອອກໃຫ້ໝົດ ແລະໃສ່ປອກກັນການປີນໄຕ່ຂອງພວກໜູໃສ່ແຕ່ລະເສົາເລົ້າ.

ລ້ຽງໝາ ຫຼື ແມວໄວ້ເພື່ອໄລ່ໜູໃຫ້ໜີໄປ.
 • ຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຊາວກະເສດທັງຫຼາຍໄດ້ນຳເອົາໃບຂົມກະເດົາໃສ່ໃນການເກັບເມັດພືດທັນຍາຫານ ເພາະວ່າໃບຂົມກະເດົາແມ່ນພຶດທຳມະຊາດທີ່ສາມາດເປັນຢາປ້ອງກັນສັດຕູພືດ ແລະ ແມງໄມ້ບໍ່ໃຫ້ມາທຳລາຍ. ຢູ່ໃນປະເທດຄາມາລູນ (Cameroon), ຊາວກະເສດໄດ້ເກັບຮັກສາພືດຈຳພວກໝາກຖົ່ວແຫ້ງຢ່າງດີໂດຍການນຳໝາກຖົ່ວ ແລະຂີ້ເທົ່າໄປໃສ່ໃນໄຫດີນແລ້ວອັດໄວ້ຢ່າງແໜ້ນໜາ. ເພາະວ່າຂີ້ເທົາສາມາດຮັກສາບໍ່ໃຫ້ມີມອດເຈາະ. ໃນພື້ນທີ່ອື່ນໆແມ່ນພວກເຂົາເກັບຮັກສາໝາກຖົ່ວໂດຍການໃຊ້ນ້ຳມັນ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນວິທີທີ່ດີເລີດທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າເກັບຮັກສາທັນຍາທືນ ແລະຖົ່ວຕ່າງໆໄວ້ໃຊ້ໃນຕໍ່ໜ້າ.
 • ພືດທັນຍາຫານທີ່ເປັນເຊື້ອລາ ຫຼືຕົກໂໝກຄວນຈະຖືກທໍາລາຍ. ເພາະວ່າເຊື້ອລາປະກອບມີສານພິດ.
Fish on a string hanging from a tree, drying over a fire

ການຕາກແຫ້ງ

ປາ, ໝາກໄມ້, ຊີ້ນ ແລະ ຜັກແຫ້ງ ສາມາດໃຫ້ວິຕາມິນຕ່າງໆ, ເກືອແຮ່ ແລະ ໂປຣຕິນ ໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດປູກ ຫຼື ຜະລິດອາຫານໄດ້. ເຮົາສາມາດຖະໜອມອາຫານໂດການຕາກໃຫ້ແຫ້ງດີ ແລະຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຖືກຝຸ່ນໂດຍໃຫ້ເອົາໄວ້ສູງຈາກພື້ນດິນ. ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ກະຕ່າກົ້ນໂລ່ງທີ່ກົ້ນເປັນຕາຫ່າງ, ເປັນຕາໜ່າງເພື່ອໃຫ້ມີລົມລວ່ງໄດ້, ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານແຫ້ງໄວຂື້ນ. ເຮົາສາມາດເອົາຜ້າບາງໆປົກເພື່ອປ້ອງກັນອາຫານທີ່ແຫ້ງຈາກສັດ ແລະ ສິ່ງເປີເປື້ອນ.

ຜັກຊະນິດຕ່າງໆຕາມປົກກະຕິຄວນລວກກ່ອນຈະນຳເອົາໄປຕາກແຫ້ງ. ຕາກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຈົນກວ່າມັນເກືອບແຫ້ງ, ແຕ່ວ່າໃຫ້ມັນຍັງຄົງຄວາມຊຸ່ມໄວ້ເພື່ອໃຫ້ມີລົດຊາດດີ. ຊີ້ນ ແລະ ປາສາມາດຢ້າງໄຟໄດ້.

ເກັບຮັກສາອາຫານໄວ້ບ່ອນທີ່ມີຄວາມມືດ ແລະ ເຢັນ, ໃນຖົງ ຫຼື ພາສະນະທີ່ປິດແຈບດີ.

ແບ່ງປັນອາຫານກັບເພື່ອນບ້ານຂອງເຈົ້າ

A family receiving food at a food bank, while others eat at a table

ບາງຊຸມຊົນແມ່ນມີປະເພນີໃນການແບ່ງປັນອາຫານການກິນກັບເພື່ອນບ້ານຜູ້ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງການມັນ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອມີຫຼາຍຄອບຄົວໄປຮ່ວມງານທາງສາດສະໜາຕ່າງໆ, ພວກເຂົາໄດ້ນໍາເອັາເມັດພືດທັນຍາຫານ ມາໜຶ່ງກໍາມືເພື່ອມາແບ່ງປັນໃຫ້ກັບຄົນ. ເພາະວ່າຈໍານວນພຽງເລັກນ້ອຍຈາກຫຼາຍຄອບຄົວໂຮມເຂົ້າກັນເຮັດໃຫ້ສາມາດເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ໂດຍທີ່ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນຖ້າວ່າມີ ຄອບຄົວໃດໜຶ່ງມີຜົນລະປູກບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ເມັດພືດທັນຍາຫານ ທີ່ເກັບໄວ້ນັ້ນຈະຖືກແບ່ງໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ປະເສີນກັບບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້. ບາງກຸ່ມກໍ່ດຳເນີນການກໍ່ຕັ້ງ “ທະນາຄານເຂົ້າ” ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຫຼາຍໆຄອບຄົວເອົາເຂົ້າມາຝາກໄວ້ໃນຍາມເກັບກ່ຽວແລ້ວ ເຂົ້າເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຂາດເຂີນກູ້ຢືມໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ.

ການແກ້ຂບັນຫາການອຶດຫິວແມ່ນເລີ່ມຈາກພື້ນຖານໃນວົງແຄບສູ່ວົງກວ້າງກໍຄືຊົມຊົນ

ໃນຕົວເມືອງ ເບໂລ ໂຮຣີຊອນ (Belo Horizonte) ໃນປະເທດບຣາຊິວ ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການໃນການຢຸດຢັ້ງຄວາມອຶດຫິວ ແລະຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຂອງໃນເມືອງນີ້ ແລະກໍ່ຍັງເຮັດເພື່ອຊາວກະເສດທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເມືອງໃກ້ຄຽງເຊັ່ນກັນ. ໃນຊຸມປີ 1990, ລັດຖະບານໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະກາດວ່າບັນຫາເລື່ອງອາຫານແມ່ນບັນຫາເລື່ອງສິດທິມະນຸດ, ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການເພື່ອສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບສິດທິນີ້. ຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ເດັກນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນຕ່າງແມ່ນໄດ້ຮັບອາຫານຄົບໜູ່ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ.
 • ຄົນທຸກຍາກຈະໄດ້ຮັບຖົງອາການທີ່ປະກອບມີອາຫານການກິນທີ່ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ຄົບໜູ່ອາທິດລະໜຶ່ງຄັ້ງ.
 • ມີຮ້ານອາຫານໃຫ່ຍໃນແຖບໃກ້ຄຽງ 3 ແຫ່ງທີ່ຂາຍອາຫານທີ່ທຳມະດາ, ເປັນອາຫານທີ່ຄົບໜູ່ໃນລາຄາຖືກ.
  people buying and selling fruits and vegetables at a busy market
 • ເມືອງນີ້ໄດ້ຊື້ໝາກໄມ້, ຜັກ ສຳລັບໂຄງການອາຫານຂອງພວກເຂົາໂດຍກົງຈາກຊາວກະເສດຂະໜາດໜ້ອຍຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ໃກ້ກັບຕົວເມືອງ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການສ້າງຕະຫຼາດເພື່ອຊາວກະເສດບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສາມາດຂາຍຜົນຜະລິດໃນລາຄາທີ່ຍຸດຕິທຳ. ສິ່ງນີ້ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັກສາຊາວກະເສດຂະໜາດນ້ອຍເອົາໄວ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນເອງ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາບໍ່ຈຳຕ້ອງຍ້າຍເຂົ້າໃນເມືອງ. ນອກຈານັ້ນມັນຍັງເປັນການຮັບປະກັນການສະໜອງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດທີ່ພຽງພໍສຳລັບຄົນທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງອີກດ້ວຍ.
 • ໄດ້ມີການຕິດຕາມລາຄາຂອງສິນຄ້າເຊັ່ນອາຫານການກິນຕ່າງໆໃນທ້ອງຕະຫຼາຍແຫ່ງ. ຈາກນັ້ນກໍ່ມີການແຈ້ງລາຄາເຫຼົ່າໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ໂດຍຜ່ານທາງການຕິດໂປຼດສະເຕີ້ຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ອອກຂ່າວທາງໂທລະພາບ, ແລະ ວິທະຍຸ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຄົນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ວ່າບ່ອນໃດທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດຊື້ຫາໄດ້ໃນລາຄາດີທີ່ສຸດ ແລະ ຕະຫຼາດເອກະຊົນຕ່າງໆກໍ່ຕ້ອງຂາຍເຄື່ອງໃນລາຄາຍຸດຕິທຳ.

ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຊາວເມືອງເບໂລ ໂຮຣິຊອນ (Belo Horizonte) ຢ່າງໄວວາ ແລະ ດີທີສຸດ. ຈຳນວນຂອງເດັກເສຍຊີວິດແມ່ນຫຼຸດລົງທົບເຄິ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມໂຄງການນີ້ມາ.


This page was updated: ໒໗ ກັນຍາ ໒໐໑໘