Hesperian Health Guides

ຢາຕ້ານເຊື້ອລາ

ໂຄຼທຼີມາໂຊນ (Clotrimazole)


Clotrimazole ແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອລາທີ່ໃຊ້ຮັກສາການຕິດເຊື້ອລາຕ່າງໆໃນຊ່ອງຄອດ, ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ, ປາກ ແລະຜິວໜັງ.

ຜົນ​ຂ້າງຄຽງGreen-effects.png

Clotrimazole ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງຜິວໜັງ. ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ຖ້າວ່າເຈົ້າມີຜືນຂຶ້ນ.

ວິທີການນໍາໃຊ້Nwtnd-oint.png

ຢາຊະນິດນີ້ມາໃນຮູບແບບສຳລັບຍັດເຂົ້າໃນຊ່ອງຄອດ ແລະ ເປັນຄຼີມ.

ສຳລັບເຊື້ອລາໃນຊ່ອງຄອດ:
NWTND bag arrow.png
ຖ້າໃຊ້ແບບຄຼີມ 1%: ໃຫ້ຍັດຄຼີມ 5 ກຼາມໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດທຸກໆຄືນເປັນເວລາ 7 ຄືນ.
ຫຼື
ຖ້າໃຊ້ແບບຄຼີມ 2%: ໃຫ້ຍັດຄຼີມ 5 ກຼາມໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດທຸກໆຄືນເປັນເວລາ 3 ຄືນ.
ຫຼື
ຖ້າໃຊ້ແບບຍັດເອົາ, ແມ່ນໃຫ້ສອດໃສໃນຊ່ອງຄອດທຸກໆຄືນ ລວມທັງເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ. ໃຫ້ໃຊ້ 100 ມກແບບຍັດເອົາເປັນເວລາ 7 ຄືນ, 200 ມກ ແບບຍັດເອົາເປັນເວລາ 3 ຄືນ, ຫຼື 500 ມກ ແບບຍັດເອົາເປັນເວລາພຽງແຕ່ 1 ຄືນ.


ສຳລັບການຕິດເຊື້ອລາໃນອະໄວຍະວະເພດຊາຍ:
NWTND bag arrow.png
ໃຊ້ຄຼີມ 1% ທາໃສ່ຜີວໜັງອະໄວຍະວະເພດບ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອ ທຸກຄືນເປັນເວລາ 7 ຄືນ.

Gຢາຂ້າເຊື້ອຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີສີມ້ອງ (GV, methylrosanilinium chloride)


ຢາຂ້າເຊື້ອຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີສີມ້ອງ (GV) ແມ່ນສານທີ່ໃຊ້ຂ້າເຊື້ອໂລກໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອຂອງຊ່ອງຄອດ, ປາກ, ແລະຜິວໜັງ.

ສິ່ງ​ສໍາຄັນNBgrnimportant.png

ຢາຂ້າເຊື້ອຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີສີມ້ອງ (GV) ແມ່ນຈະເຮັດທຸກໆເປັນສີມ້ອງ. ມັນລຸດອອກຈາກຜີວໜັງສອງສາມມື້ແຕ່ວ່າມັນສາມາດຕິດນ້ຳເສື້ອຜ້າຖາວອນ.

ວິທີການນໍາໃຊ້NBgrnspoon.png
ສຳລັບເຊື້ອລາໃນຊ່ອງຄອດ:
NWTND bag arrow.png
ແຊ່ສຳລີກັບນ້ຳ 1% ແລະເອົາໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດຄ້າງຄືນໄວ້ເປັນເວລາ 3 ຄືນ. ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເອົາສຳລີອອກຈາກຊ່ອງຄອດທຸກໆເຊົ້າ. ຖ້າວ່າການຕິດເຊື້ອມັນບໍ່ເລີ່ມດີຂື້ນພາຍໃນສອງສາມມື້, ໃຫ້ລອງວິທີອຶ່ນອີກ.

ໄມໂຄນາໂຊນ (Miconazole)


Miconazole ແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອລາທີ່ໃຊ້ເພື່ອຮັກສາເຊື້ອລາ ແລະການຕິດເຊື້ອລາຂອງຊ່ອງຄອດ, ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ, ແລະຜິວໜັງ.

ຜົນ​ຂ້າງຄຽງGreen-effects.png

Miconazole ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງຜິວໜັງ. ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ຖ້າວ່າເຈົ້າມີຜື່ນຂຶ້ນ.

ວິທີການນໍາໃຊ້Nwtnd-oint.png

ຢາຊະນິດນີ້ມາໃນຮູບແບບສຳລັບຍັດເຂົ້າໃນຊ່ອງຄອດ ແລະ ເປັນຄຼີມ.

ສຳລັບເຊື້ອລາໃນຊ່ອງຄອດ:
NWTND bag arrow.png
ຖ້າໃຊ້ແບບຄຼີມ 2%: ໃຫ້ຍັດຄຼີມ 5 ກຼາມໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດທຸກໆຄືນເປັນເວລາ 7 ຄືນ.
ຫຼື
ຖ້າໃຊ້ແບບຍັດເອົາ, ແມ່ນໃຫ້ສອດໃສໃນຊ່ອງຄອດທຸກໆຄືນ ລວມທັງເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ. ໃຫ້ໃຊ້ 100 ມກແບບຍັດເອົາເປັນເວລາ 7 ຄືນ, 200 ມກ ແບບຍັດເອົາເປັນເວລາ 3 ຄືນ.


ສຳລັບການຕິດເຊື້ອລາໃນອະໄວຍະວະເພດຊາຍ:
NWTND bag arrow.png
ໃຊ້ຄຼີມ 2% ທາໃສ່ຜີວໜັງອະໄວຍະວະເພດບ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາ 7 ຫາ 14 ວັນ.

ໄນສເຕຕິນ (nystatin)


Nystatin ແມ່ນຢາຕ້ານເຊື້ອລາທີ່ໃຊ້ເພື່ອຮັກສາເຊື້ອລາ ແລະການຕິດເຊື້ອລາຂອງຊ່ອງຄອດ, ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ, ປາກ, ແລະຜິວໜັງ.

ຜົນ​ຂ້າງຄຽງGreen-effects.png

Nystatin ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງຜິວໜັງ. ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ຖ້າວ່າເຈົ້າມີຜືນຂຶ້ນ.

ວິທີການນໍາໃຊ້Nwtnd-oint.png

ຢາຊະນິດນີ້ມາໃນຮູບແບບສຳລັບຍັດເຂົ້າໃນຊ່ອງຄອດ ແລະ ເປັນຄຼີມ.

ສຳລັບເຊື້ອລາໃນຊ່ອງຄອດ:
NWTND bag arrow.png
ໃຊ້ແບບຄຼີມ: ທາຄີມເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດ 2 ຄັ້ງໃນແຕ່ລະມື້ເປັນເວລາ 10 ຫາ 14 ວັນ.
ຫຼື
ຖ້າໃຊ້ແບບຍັດເອົາ: ທຳອິດເຮັດໃຫ້ມັນປຽກ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນໃຫ້ໃສ່ 100000 IU ສອດໃສໃນຊ່ອງຄອດທຸກໆຄືນ ລວມທັງເວລາເປັນປະຈຳເດືອນເປັນເວລາ 14 ຄືນ.
ສຳລັບການຕິດເຊື້ອລາໃນອະໄວຍະວະເພດຊາຍ:
NWTND bag arrow.png
ໃຊ້ຄຼີມທາໃສ່ຜີວໜັງອະໄວຍະວະເພດບ່ອນທີ່ຕິດເຊື້ອ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາ 7 ຫາ 14 ວັນ.This page was updated: ໑໒ ມີຖຸນາ ໒໐໑໙