Hesperian Health Guides

ຢາປະສົມທີ່ໃຊ້ເພື່ອຮັກສາທັງພະຍາດຊີຟີລິດ (syphilis) ແລະບາດແຜກາມມະໂລ

ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະບອກເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບາດແຜຂອງກາມມະໂລກ ແລະຊີຟີລິດສ໌. ຖ້າວ່າເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຄົນເຈັບຜູ້ນັ້ນເປັນໂລກໃດໂລກໜຶ່ງ ຫຼືເປັນທັງສອງໂລກ, ມັນເປັນການດີທີ່ຈະຮັກສາທັວສອງໂລກໃນເວລາດຽວກັນ. ໃຫ້ເລືອກຢາ 1 ຊະນິດຈາກໝວດຢາລຸ່ມນີ້. ແຕ່ລະໝວດຢາ, ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຖືກຈັດໄວ້ອັນດັບທີ່ 1 ແລະ ຮອງລົງມາຕາມລຳດັບ. ຕົວຢ່າງ, ຢາປະສົມທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໝວດຢາຕ່າງໆລຸ່ມນີ້ແມ່ນ benzathine penicillin ແລະ azithromycin. ຖ້າວ່າໃຊ້ ຢາ erythromycin ຮັກສາໂລກ ຊີຟີລິດສ໌, ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາ azithromycin ຫຼື erythromycin ເພື່ອສຳລັບຮັກສາໂລກບາດແຜກາມມະໂລກ.ຢາທີ່ໃຊ້ຮັກສາພະຍາດຊີຟີລິດສ໌ (syphilis). ໃຫ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ຊະນິດດຽວ. ປະລິມານຢາ ວິທີການໃຊ້ຢາ
ຢາ benzathine penicillin (ສາມາດໃຊ້ເມື່ອຖືພາ) 2.4 ລ້ານ ຢູນິດ Units ສັກໃສ່ກ້າມຊີ້ນພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ
ຫຼື ຢາ doxycycline
(ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາ doxycycline ຖ້າເຈົ້າຖືພາ ຫຼື ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້ເມື່ອໃຫ້ນົມລູກ)
100 ມກ ກິນເອົາ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາ 14 ມື້.
ຫຼື ຢາ erythromycin
(ພຽງແຕ່ໃຊ້ຢາຊະນິດນີ້ຖ້າເຈົ້າຖືພາ ຫຼື ເມື່ອໃຫ້ນົມລູກ ແລະແພ້ຢາ penicillin. ຢາຊະນິດນີ້ຈະສາມາດຮັກສາຊີຟີລິດສ໌ໃນແມ່, ແຕ່ຫຼັງຈາກເກີດລູກ, ເດັກນ້ອຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິນປົວຕື່ມ)
500 ມກ ກິນເອົາ 4 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາ 15 ມື້.
ແລະ
ຢາທີ່ໃຊ້ຮັກສາບາດແຜກາມມະໂລກ. ໃຫ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ຊະນິດດຽວ. ປະລິມານຢາ ວິທີການໃຊ້ຢາ
ຢາ azithromycin 1 ກຼາມ (1000 ມກ) ກິນເອົາພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ
ຫຼື ຢາ ceftriaxone 250 ມກ ສັກໃສ່ກ້າມຊີ້ນພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ
ຫຼື ciprofloxacin
(ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກັບແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼືໃຫ້ນົມລູກ ຫຼືອາຍຸຕ່ຳກວ່າ16)
500 ມກ ກິນເອົາ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາ 3 ມື້.
ຫຼື ຢາ erythromycin 500 ມກ ກິນເອົາ 4 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາ 7 ມື້.This page was updated: ໑໒ ມີຖຸນາ ໒໐໑໙