Hesperian Health Guides

ຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ

ຄືກັນກັບຢາຄຸມກຳເນິດຊະນິດມິນິພິລ, ຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກແມ່ນປະກອບດ້ວຍຮໍໂມນ progestin ຢ່າງດຽວ ແຕ່ມັນດີຢູ່ທີ່ວ່າຜູ້ຍິງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈື່ວ່າຈະໄດ້ກິນຢາທຸກມື້. ການຝັງ ແລະ ການສັກຢາຄຸມກຳເນີດແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເກັບໄວ້ເປັນເລືື່ອງສ່ວນຕົວ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢາຊະນິດຝັງ ຫຼືສັກແມ່ນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໄດ້ເຊັ່ນ: ເອັສ-ໄອ-ວີ.

ການຝັງຢາຄຸມກຳເນີດ

ວິທີການຝັງ ຫຼືສັກຢາຄຸມກຳເນີດ

ການຝັງຢາຄຸມກຳເນີດແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະຝັງທໍ່ຢາງນ້ອຍລົງກ້ອງຜິວໜັງຢູ່ແຂນ. ມັນປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ 5-3 ປີ ໂດຍຂື້ນກັບຊະນິດຂອງຢາ. ການສັກຢາຄຸມກຳເນີດແມ່ນຜູ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະສັກຄັ້ງໜຶ່ງທຸກໆ 2, 1 ຫຼື 3 ເດືອນໂດຍຂື້ນກັບຊະນິດຂອງຢາ.

NWTND FP Page 15-2.png
ເຂັມສັກຢາ ແລະ ຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດສັກ

ການຝັງ ແລະ ການສັກຢາຄຸມກຳເນີດແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະເກັບໄວ້ເປັນເລືື່ອງສ່ວນຕົວພ້ອມກັນນັ້ນຜູ້ຍິງກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈື່ວ່າຕ້ອງໄດ້ກິນ ຢາທຸກມື້. ຢາຝັງທຸກຊະນິດ ແລະ ຢາສັກບາງຊະນິດແມ່ນມີພຽງແຕ່ຮໍໂມນ progestin ຢ່າງດຽວ. ຢາສັກຊະນິດໜື່ງທີ່ເປັນຢາສັກທຸກເດືອນນັ້ນມີທັງຮໍໂມນ progestin ແລະ estrogen ດັ່ງນັ້ນຢາຊະນິດນີ້ແມ່ນບໍ່ຄວນໃຊ້ໃນຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດກິນຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດປະສົມໄດ້. ຜູ້ຍິງສາມາດຢຸດຢາສັກ ຫຼື ເອົາຢາຝັງອອກໄດ້ທຸກເວລາທີ່ລາວຕ້ອງການມີລູກ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢາຝັງ ຫຼືຢາສັກແມ່ນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໄດ້ເຊັ່ນ: ເອັສ-ໄອ-ວີ.

ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ສາມາດພົບໄດ້ໃນຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ

ການສັກຢາຄຸມກຳເນີດທຸກໆເດືອນອາດມີຜົນຂ້າງຄຽງຄ້າຍຄືກັນກັບການກິນຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດປະສົມ. ຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ຊະນິດສັກທີ່ມີພຽງແຕ່ຮໍໂມນ progestin ຢ່າງດຽວແມ່ນມີຜົນຂ້າງຄຽງຄືກັນກັບຢາກິນຊະນິດມິນິພິລທີ່ມີພຽງແຕ່ຮໍໂມນ progestin ຢ່າງດຽວ.

ຢາອື່ນໆທີ່ຜົນ (ປະຕິກິລິຍາ) ກັບຢາຄຸມຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ

ຢາ rifampicin (ຢາປົວພະຍາດວັນນະໂລກ), ຢາ ritonavir ແລະ ຢາປົວພະຍາດຊັກບ້າໝູບາງຊະນິດແມ່ນເຮັດໃຫ້ຢາຄຸມມີປະສິດທິຜົນໜ້ອຍລົງ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກິນຢາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານໃຊ້ວິທີການຄຸມກຳເນີດວິທີອື່ນ. ຜູ້ຍິງທີ່ສັກຢາ ອິນຊູລິນ ປົວພະຍາດເບົາຫວານອາດຈະໄດ້ປັບຂະໜາດຂອງຢາຫຼັງຈາກທີ່ເລີ່ມກິນຢາຄຸມ.

ການຢຸດຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດຝັງ ແລະ ສັກ

ເພື່ອຈະຢຸດຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດຝັງແມ່ນໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມານັ້ນເປັນຜູ້ເອົາອອກໃຫ້. ຜູ້ຍິງຈະສາມາດມີລູກໄດ້ທັນທີທີ່ເອົາຢາຄຸມກຳເນີດອອກ. ເພື່ອຢຸດຢາຄຸມກຳເນີດຊະນິດສັກແມ່ນໃຫ້ຢຸດສັກເລີຍ. ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກ່ອນທີ່ຈະມີລູກໄດ້ຫຼັງຈາກຢຸດສັກຢາ ແຕ່ຜູ້ຍິງສ່ວນຫຼາຍສາມາດຖືພາໄດ້ພາຍໃນ 1 ປີ.This page was updated: ໐໙ ພຶດສະພາ ໒໐໑໙