Hesperian Health Guides

ໄຂ້ເຫຼືອງ (Yellow Fever)

ຢູ່ໃນພາກນີ້:

ໄຂ້ເຫຼືອງ (Yellow Fever) ມັກເປັນຫຼາຍໃນທະວີບອາຟາຣິກາ ແລະອາເມລິກາໃຕ້. ປະຊາຊົນດຳລົງຊີວິດໃນບໍລິເວນປ່າຝົນເຂດຮ້ອນກໍ່ສາມາດເປັນໄຂ້ເຫຼືອງປ່າ (jungle yellow fever), ແຕ່ໄຂ້ເຫຼືອງທີ່ມີຜູ້ຄົນເປັນຫຼາຍແມ່ນ ໄຂ້ເຫຼືອງບ້ານ (urban yellow fever).

ຄົນເຈັບ ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຫາຍດີຈາກໄຂ້ເຫຼືອງແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະມີພູມຄຸ້ມກັນໂລກໄຂ້ເຫຼືອງ, ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເປັນໄຂ້ເຫຼືອງອີກຕໍ່ໄປ. ມີຄົນເຈັບຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງທີ່ເປັນໄຂ້ເຫຼືອງຂັ້ນຮຸນແຮງ, ແຕ່ດ້ວຍການປິ່ນປົວ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະຫາຍດີໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ອາການສະແດງອອກຂອງໂລກໄຂ້ເຫຼືອງ
NWTND mosq Page 12-1.png
 • ມີໄຂ້
 • ໜາວສັ່ນ
 • ປວດກ້າມຊີ້ນ (ໂດຍສະເພາະເຈັບປວດຫຼັງ)
 • ເຈັບຫົວ
 • ບໍ່ຢາກກິນອາຫານ (ມີອາການເບື່ອອາຫານ)
 • ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ ແລະຮາກ
 • ຊີບພະຈອນເຕັ້ນຊ້າ
 • ຕາຖືກແສງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້
 • ຜິວໜັງຕາ ແລະ ລີ້ນມີສີແດງ


ສຳລັບຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່, ອາການໄຂ້ເຫຼືອງຈະຫາຍດີ ຫຼັງຈາກເປັນໄດ້ 3 ຫຼື 4 ມື້.

ການປິ່ນປົວ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບມີອາການດີຂຶ້ນ. ແຕ່ໃຫ້ສັງເກດຫາອາການສັນຍານອັນຕະລາຍທີ່ສະແດງອອກມາ.

ອາການສັນຍານອັນຕະລາຍຂອງໄຂ້ເຫຼືອງຂັ້ນຮຸນແຮງ

ຈາກສອງສາມຊົ່ວໂມງ ຫຼື ມື້ທີໜຶ່ງຂອງການຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ, ອາການໄຂ້ຂຶ້ນສູງກັບຄືນມາເປັນອີກພ້ອມກັບອາການເຫຼົ່ານີ້:

 • ຕົນໂຕຊີດເຫຼືອງ (ຕາຂາວ ຫຼື ຜິວໜັງຈະມີສີເຫຼືອງ)
 • ເຈັບປວດຊ່ອງທ້ອງ
 • ມີເລືອດອອກຈາກປາກ, ດັງ, ຫຼືຕາ
 • ຮາກ
 • ມີເລືອດປົນໃນຮາກ


ຫຼືອາຈົມ (ເຊິ່ງເນື່ອງຈາກມີເລືອດອອກພາຍໃນກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້)

ຖ້າປະກົດເຫັນອາການສັນຍານອັນຕະລາຍໃດໜຶ່ງ, ໃຫ້ເອົາຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍທັນທີ.

ການປ້ອງກັນ

ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ ໄຂ້ເຫຼືອງ ເບິ່ງບົດ ຢາວັກແຊ້ງ. ພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງປ້ອງກັນຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ຖືກຍຸງກັດ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຍຸງແຜ່ຂະຫຍາຍພັນ.This page was updated: ໑໑ ມີຖຸນາ ໒໐໑໙