Hesperian Health Guides

ສ້າງຕັ້ງ​ກຸ່ມຄົນ​ເພື່ອຊ່ວຍ​ສະໜັບສະໜູນ

ຢູ່ໃນພາກນີ້:

A group of women and their small children.

ບັນດາ​ຄອບຄົວ​ຂອງເດັກ​ທີ່​ຫູໜວກ​ເປັນ​ບໍ່ເກີດ​ທີ່​ສຳຄັນ ໃນການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຖ້າ​ມີການ​ຈັດຕັ້ງ​ກອງປະຊຸມ​ເປັນປະຈຳ ພວກເຂົາ​ກໍ່​ສາມາດ​ຊ່ວຍ “ແກ້ໄຂ​ບັນຫາ​ທີ່​ພວກເຂົາ​ກຳລັງ​ປະເຊີນ​ຢູ່ ແລະ ພວກເຂົາ​ກໍ່​ສາມາດ​ແບ່ງປັນ​ແນວ​ຄວາມຄິດ​ດີໆ ແລະ ສາມາດ​ສ້າງ​ໂອກາດ​ໃຫມ່ໆ ໃຫ້ແກ່​ລູກໆ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ໄດ້. ຖ້າ​ສາມາດ​ຕອບສະໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ຂອງ​ລູກໆ ໄດ້​ແບບນີ້ ກໍ່​ສາມາດ​ຜ່ານຜ່າ​ອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງ​ທ້າທາຍ​ໄດ້.

ຊຸມຊົນ​ສາມາດ​ສ້າງ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ເກີດຂຶ້ນມາ​ໄດ້​ໂດຍການ​ສະໜອງ​ສະຖານທີ່​ປະຊຸມ​ເຊັ່ນ ໃນວັດ​ດ້ວຍການ​ເປີດເຜີຍ​ໃຫ້ກຸ່ມ​ການ​ສະຫນູນ​ກຸ່ມອື່ນ ຮູ້​ກ່ຽວກັບ​ກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງ​ຜ່ານມາ ເພື່ອ​ວ່າ​ບັນດາ​ຄອບຄົວ ອື່ນໆ​ສາມາດ​ມີ​ສ່ວນຮ່ວມ​ນຳ​ໄດ້.

ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ​ຊຸມຊົນ​ອື່ນ​ກໍ່​ສາມາດ​ອູ້ມຊູ​ໄດ້

ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ​ພື້ນຖານ​ດັ່ງ: ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ​ແມ່ຍິງ, ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ​ພໍ່​ແມ່​ຜູ້ປົກຄອງ, ອົງການ ຈັດຕັ້ງ​ຊາວນາ ຫຼື ກຸ່ມ​ສິນເຊື່ອ ຫລື ກຸ່ມສ້າງ​ລາຍຮັບ ກໍ່​ສາມາດ​ສະໜອງ​ການ​ອູ້ມຊູ​ພໍ່​ແມ່ ຂອງເດັກ ທີ່ມີ​ບັນຫາ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃນການ​ຟັງ​ໄດ້.

ຕົວຢ່າງ: ຄອບຄົວ​ທີ່ມີ​ລູກ​ມີ​ບັນຫາ​ໃນການ​ຟັງ ອາດ​ຕ້ອງການ​ເວລາ​ເພີ່ມ​ພິເສດ​ໃນການ​ສິດສອນ ແລະ ດູແລ​ເບິ່ງແຍງ​ລູກ​ພວກເຂົາ ເຊິ່ງມັນ​ກໍ່ມີ ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃນການ​ຊອກ​ວຽກເຮັດ​ນອກ​ຄອບຄົວ. ດັ່ງນັ້ນ ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ​ທ້ອງຖິ່ນ​ສາມາດ​ຊ່ວຍເຫຼືອ ພໍ່​ແມ່​ຜູ້​ປົກຄອງ​ສ້າງ​ລາຍຮັບ​ເພີ່ມ​ຕົວຢ່າງ​ກຸ່ມ​ພໍ່​ແມ່ ແລະ ຊ່ວຍຊອກ​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍຟັງ, ຊ່ວຍ​ຊອກຫາ​ຄູສອນ​ພາສາ​ສັນຍານ ແລະ ສ້າງ​ໂອກາດ​ການ​ສຶກສາ​ກ່ອນ​ໄວຮຽນ​ດ້ວຍການ​ຖົມ​ຊຸມ​ໃນຄ່າ​ໃຊ້ຈ່າຍ ຄ່າຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ​ໃນຫລາຍ​ວິທີ​ອື່ນໆ​ອີກ.

ເຮັດໃຫ້​ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່​ຫູໜວກ​ພົບກັນ

ເມື່ອທາງ​ຊຸມຊົນ​ມີຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃນການ​ອູ້ມຊູ ແລະ ສ້າງ​ໂອກາດ​ໃນການ​ເຮັດໃຫ້​ເດັກ​ຫູໜວກ ຫຼື ເດັກ​ທີ່ມີ​ບັນຫາ​ໃນການ​ຟັງ​ມາພົວພັນ ພວກເຂົາ​ກໍ່ຈະ​ປະກອບ​ເປັນກຸ່ມ​ຊຸມຊົນ ໜຶ່ງ​ທີ່ຈະ​ພັດທະນາ​ພາສາ ແລະ ສ້າງ​ທັກສະ​ໃນການ​ຕິດຕໍ່​ພົວພັນ​ຂຶ້ນມາ​ໄດ້.

ໃນເມືອ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ປະເທດຈີນ ເພິ່ນ​ໄດ້ມີ​ການ​ສຳຫຼວດ​ເພື່ອ​ຊອກຫາ​ຈຳນວນ​ເດັກ​ຫູໜວກ ທີ່​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ ເດັກ​ຫູໜວກ. ຈາກການ​ສຳຫຼວດ​ພົບວ່າ ມີ​ສອງ​ຄອບຄົວ​ທີ່ຢູ່​ໃກ້ກັນ​ມີລູກ​ຫູໜວກ ແຕ່​ພວກເພິ່ນ​ບໍ່ຮູ້​ກັນ​ມາກ່ອນ ເພາະວ່າ ຜ່ານມາ​ຍັງ​ບໍ່ເຄີຍ​ໄດ້ພົບ​ກັນເລີຍ.

A woman signing to a small girl who stands beside her mother.
ເຈົ້າ​ມາຮ່ວມ​ກິນເຂົ້າ​ແລງ​ທີ່​ເຮືອນຂ້ອຍ ບໍ ໃນ​ມື້ແລງ​ນີ້, ບຸນທະວີ ແລະ ວິຈິດ ຕາ ກໍ່ຈະ​ມາຮ່ວມ​ຄືກັນ​ໄດ໋?
ຄົນ​ພິການ​ຫູ​ເປັນ​ຜູ້ຊ່ວຍ​ທີ່ດີ​ທີ່ສຸດ ສຳລັບການສອນ​ໃຫ້​ຄອບຄົວ​ທີ່ມີ​ຄົນ​ພິການ​ຫູ.

ຖ້າ​ພວກທ່ານ​ຫາກ​ອາໄສ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວເມືອງ​ໃຫຍ່​ທ່ານ​ກໍ່ອາດ​ມີ​ໂອກາດ​ຊອກຫາ​ວິທີ​ພົບກັບ​ຄົນ ຫູໜວກ​ໄດ້. ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ​ທ່ານ​ຢູ່ໃນ​ເຂດ​ຊົນນະບົດ​ບ້ານ​ນ້ອຍໆ​ກໍ່ອາດ​ມີ​ທັງຄົນ​ຫູໜວກ ແລະ ຄົນ​ຫູດີ ເຊິ່ງ​ສາມາດ​ຕິດຕໍ່​ກັນ​ດ້ວຍ​ພາສາ​ສັນຍານ ຫຼື ພາສາ ທ່າທາງ ແລະ ພວກເຂົາ​ກໍ່ຈະ​ຍິນດີ​ທີ່​ຈະຊ່ວຍ​ຄອບຄົວ ທີ່​ມີລູກ​ຫູ ໜວກ​ໄດ້.

ບັນດາ​ຊຸມຊົນ​ທີ່ໃຫຍ່​ຈະມີ​ສະໂມສອນ​ທາງ ສັງຄົມ, ສະມາຄົມ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ​ໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງມີ​ທັງກຸ່ມ ຄົນ​ຫູໜວກ. ບາງຄັ້ງ ບັນດາ​ສະມາຄົມ​ເຫລົ່ານີ້ ມີ​ໂຄງການ​ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ ແລະ ຄອບຄົວ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເຊິ່ງ​ສະມາຄົມ​ເຫລົ່ານີ້​ຈະຍິນດີ ຕ້ອນຮັບ​ລູກ ແລະ ຄອບຄົວ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ຢ່າງ​ຈິງໃຈ.


A man giving flowers to a girl beside a sign the says "Deaf Child Talent Contest."
ການ​ແຂ່ງຂັນ​ເດັກ​ຫູໜວກ ທີ່ມີ​ພອນສະຫວັນ


ໃນ​ແຕ່ລະປີ​ມູນນິທິ ເດັນຮີ ສຳລັບ​ແມ່ຍິງ ໄດ້​ຈັດຕັ້ງ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ເດັກ​ຫູໜວກ​ທີ່ມີ ພອນສະຫວັນ. ພາຍຫລັງ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ຄອບຄົວ ກໍ່​ມາພົບກັນ​ເພື່ອ​ປຶກສາ​ຫາລື ກ່ຽວກັບ​ບັນຫາ​ຫູໜວກ ຊຶ່ງເປັນ​ໂຄງການ​ໜຶ່ງ ຂອງ​ມູນມິທິ​ທີ່ມີ​ຊື່ວ່າ: ຕາມທັນ​ເດັກ ແຕ່ຍັງຫນຸ່ມ: ທັງນີ້​ເພື່ອ​ນຳເອົາ​ຄອບຄົວ ມີເດັກ​ຫູໜວກ​ມາຮ່ວມ​ກິດຈະ ກຳ​ນຳກັນ.

ຊ່ວຍເດັກ​ຫູໜວກ​ໃຫ້ໄດ້​ຮັບການ​ສຶກສາ ແລະ ການ​ຝຶກອົບຮົມ

ຫຼາຍ​ຄອບຄົວ​ໄດ້​ບຸກບືນ​ໃນການ​ໃຫ້​ໂອກາດ​ເດັກ​ທີ່​ຫູໜວກ​ໄດ້ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ ແຕ່​ມັນກໍ່​ຮຽກຮ້ອງ​ທັງ​ເວ ລາ, ພະລັງງານ ແລະ ຊັບສິນ ເພື່ອ​ຈັດຕັ້ງ​ໃຫ້ເດັກ​ທີ່​ຫູໜວກ​ໄດ້ມີ​ໂອກາດ​ໄດ້​ຮ່ຳຮຽນ. ຖ້າວ່າ​ທັງ​ຊຸມຊົນ​ຫາກ​ພ້ອມພຽງກັນ​ປະຕິບັດ​ສິດທິ​ທາງການ​ສຶກສາ​ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ ຈະພາ​ໃຫ້​ມີການ​ປ່ຽນແປງ​ໃຫຍ່​ໄດ້. ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ໃນບົດທີ12.

ບັນດາ​ຊຸມຊົນ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ສົນໃຈ​ໃນການ​ຈັດຕັ້ງ​ການ​ສຶກສາ ແລະ ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ທີ່​ດີກວ່າ ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ ຈະຕ້ອງໄດ້​ພົວພັນ​ກັບ​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ​ທ້ອງຖິ່ນ​ແຫ່ງຊາດ ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ ແລະ ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ຊຶ່ງການ​ພົວພັນ​ນີ້ ຈະຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກເພິ່ນ​ຮູ້​ກ່ຽວກັບ​ໂອກາດ ແລະ ກ່ຽວກັບ​ກົດໝາຍ​ໃນການ​ສຶກສາ ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ​ໃນ​ທ້ອງຖິ່ນ​ກົດໝາຍ​ໃນ​ທຸກປະເທດ​ໄດ້ມີ​ການ​ອູ້ມຊູ ສິດທິ​ຂອງ​ບັນດາ​ເດັກ​ທຸກຄົນ ລວມທັງ​ເດັກ​ທີ່​ຫູໜວກ ດ້ວຍການ​ສະໜອງ ການ​ສຶກສາ​ພາກລັດ.


ນີ້ແມ່ນ​ວິທີ​ການ​ທີ່​ຊຸມຊົນ​ສາມາດ​ຊ່ວຍ​ໂຮງຮຽນ​ສະຫນອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງເດັກ​ທີ່ ​ຫູໜວກ​ໄດ້ດີ​ ດັ່ງ:

  • ສະໜອງ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້ແກ່​ຄູສອນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກເພິ່ນ​ຕິດຕໍ່​ພົວພັນ​ກັບເດັກ​ຫູໜວກ​ໄດ້.
  • ເຊີນໃຫ້​ຜູ້ໃຫຍ່​ທີ່​ຫູໜວກ​ເຂົ້າ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ຄູ​ສອນ​ຄອບຄົວ ຫຼື ນັກຮຽນ​ໃຫ້ຮຽນ​ພາສາ ສັນຍານ ຫຼື ພວກເຂົາ​ສາມາດ​ເຮັດວຽກ​ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່​ເດັກ​ທີ່​ຫູໜວກ​ເປັນພິເສດ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ໃນບົດທີ12.
  • ການ​ສະໜອງ​ການ​ຝຶກອົບຮົມ​ສີມື​ແຮງງານ​ທີ່​ຈະຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກຮຽນ​ມີ​ລາຍຮັບ​ເພີ່ມ.

ການ​ນຳເອົາ​ບັນດາ​ເດັກ​ທີ່​ຫູໜວກ​ເຂົ້າ​ຫາກັນ​ພາຍໃນ​ໂຮງຮຽນ ຫຼື ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ ສາມາດ​ສ້າງ​ຊຸມຊົນ​ໃຫ້ເດັກ ທີ່ເຄີຍ​ປ່ຽວພອຍ​ເຂົ້າຫາ​ກັນ.

ທຸກຄົນ​ຈະໄດ້​ຮັບ​ຜົນປະໂຫຍດ​ໃນຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຕໍ່ການ​ອູ້ມຊູ​ເດັກ ຫູໜວກ

HCWD Ch11 Page 149-1.png

ຫມົດທັງ​ຊຸມຊົນຈະມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມແຂງ​ໃນເມື່ອ​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ສັງຄົມ​ຫາກ​ເອົາໃຈໃສ່​ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່ກັນ​ໃນ​ທຸກດ້ານ​ພ້ອມທັງ​ຮັບຮູ້​ຄວາມ​ແຕກຕ່າງ​ທາງ​ຈຸດພິເສດ​ຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ຄ້າຍ​ຄືກັນ​ໃນສັງຄົມ. ໃນເມື່ອ​ມີການ​ເອົາໃຈໃສ່​ຕໍ່ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ພິເສດ​ຂອງເດັກ​ຫູໜວກ​ການ​ປັບປຸງ​ສະພາບການ​ໃນ​ຊຸມຊົນ​ກໍ່ຈະ​ດີຂຶ້ນ​ທັງຊຸມຊົນ.

2 women speaking beside 3 children sitting at a desk reading.
ການ​ທີ່ມີ​ເດັກ​ຫູໜວກ​ໃນ​ຫ້ອງ ຮຽນ​ຈະບໍ່​ພາໃຫ້​ການຮຽນ​ມີ ຄວາມ​ຊັກຊ້າ​ລົງ ກວ່າເກົ່າ​ບໍ?
ບໍ່ດອກ, ຂ້ອຍ​ຄິດວ່າ ນັກ ຮຽນ​ຄົນອື່ນ ກໍ່ຕ້ອງ​ຮຽນຮູ້​ໃຫ້ ອົດທົນ ແລະ ການອ່ານ​ຂອງ ພວກເຂົາ​ກໍ່​ດີຂຶ້ນ​ກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມ​ດຽວກັນ​ພວກເຂົາ​ກໍ່ຍັງ ໄດ້ຮຽນ ພາສາ​ສັນຍານ​ຮ່ວມ ກັນດ້ວຍ.

ບັນດາ​ເດັກ​ໃນທົ່ວ​ສັງຄົມ​ສາມາດ​ໄດ້ຮັບ​ຜົນປະໂຫຍດ​ຈາກການ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ທາງ​ສັງຄົມ​ທີ່ດີ​ ດ່ັງ​ມີການ ກວດກາ​ການ​ໄດ້ຍິນ ແລະ ອຳນວຍ​ຄວາມສະດວກ​ໃຫ້ ເດັກ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ສຶກສາ ແລະ ການ​ຝຶກອົບຮົມ​ສີມື​ແຮງງານ.

ເມື່ອ​ປະຊາຊົນ​ຮຽນຮູ້​ການ​ເຮັດວຽກ​ຮ່ວມກັນ ເພື່ອ​ກ້າວໄປ​ສູ່ ເປົ້າໝາຍ​ຕົ້ນ​ສຳຄັນ ພວກເຂົາ​ກໍ່ສາ ມາດ​ບັນລຸ​ເປົ້າໝາຍ​ນຳກັນ​ໄດ້​ແທນທີ່​ຈະເຮັດ​ວຽກ​ແບບ​ກະແຈກ​ກະຈາຍ. ຊຸມຊົນ​ໃດ​ທີ່​ຈັດຕັ້ງ​ການ​ແກ້​ບັນຫາ ໃດໜຶ່ງ​ຢ່າງມີ​ຈຸດ​ສຸມ ກໍ່ຈະ​ສາມາດ​ນຳໃຊ້​ປະສົບການ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນການ​ແກ້ໄຂ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ແລະ ໂຄງ ການ​ອື່ນໄດ້ດີ​ຄືກັນ.

ເມື່ອ​ພວກຄູ​ສອນ​ຊອກ ຫາ​ວິທີ​ການ​ໃນການ​ຕິດຕໍ່​ພົວພັນ​ກັບເດັກ ທີ່​ບໍ່ໄດ້ ​ຍິນດີ ກໍ່​ສາມາດ​ຊ່ວຍ ເດັກ ທຸກຄົນ​ໃຫ້​ເຂົ້າໃຈ ບົດຮຽນ​ໄດ້ດີ​ກວ່າເກົ່າ.

ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ເດັກ​ທີ່​ຫູ​ບໍ່​ໄດ້ຍິນ​ດີ​ບໍ່ໄດ້​ຮັບການ​ສຶກສາ ແລະ ການ​ອູ້ມຊູ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ພວກເຂົາ​ອາດບໍ່​ຮຽນ ຮູ້​ວິທີການ​ຕິດຕໍ່​ພົວພັນ​ກັບ​ຄົນອື່ນໄດ້ ຫຼື ພວກເຂົາ​ຈະບໍ່​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້​ຝີມື​ແຮງງານ ເພື່ອຈະ​ໃຊ້​ໃນການ​ຊອກ ຢູ່​ຫາກິນ ແລະ ດູແລ​ຕົວເອງ​ໄດ້ ແລະ ຈະບໍ່ຢູ່​ຮ່ວມກັບ​ຄົນອື່ນ​ຢ່າງ​ສັນຕິສຸກ​ໄດ້. ຄວາມທຸກ ແລະ ຄວາມຈົນ​ອາດຈະ​ກາຍເປັນ​ພາລະ​ໜັກ​ໃຫ້ແກ່​ຄອບຄົວ, ເພື່ອນບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ​ໄດ້

ເມືອງ​ທີ່ຮຽນ​ພາສາ​ໃຫມ່

ໃນພາກ​ຕາເວັນອອກ​ສຽງເຫນືອ​ຂອງ​ປະເທດ​ເບຣຊິນ ທາງໂບດ​ເພິ່ນ​ໄດ້ເລີ່ມ​ຕັ້ງ ໂຮງຮຽນ​ນ້ອຍໆ ຂຶ້ນ​ແຫ່ງໜຶ່ງ ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ. ຫລັງຈາກ​ນັ້ນ​ບໍ່ດົນ ບັນດາ​ຄອບຄົວ​ທີ່​ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍ່​ໄດ້​ພາກັນ​ກໍ່ຕັ້ງ​ສະມາ ຄົມ​ພໍ່​ແມ່​ນັກຮຽນ ​ແລະ ເພື່ອນ​ຄົນ​ຫູໜວກ​ຂຶ້ນ​ທີ່ເມືອງ​ກາໂບ. ສະມາຄົມ​ນີ້​ໄດ້​ຈັດຕັ້ງ​ຫ້ອງຮຽນ​ທີ່ໃຊ້​ພາສາ​ສັນ ຍານ ສຳລັບ​ຄົນ​ຫູດີ ເພື່ອໃຫ້​ພວກເຂົາ​ສາມາດ​ຕິດຕໍ່​ພົວພັນ​ກັບເດັກ​ທີ່​ຫູໜວກ. ຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາ​ກໍ່ໄດ້​ພົວພັນ​ກັບ​ສະມາຄົມ​ຄົນ​ຫູໜວກ​ຂອງເມືອງ​ທີ່​ໃກ້ຄຽງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້​ຈ້າງ​ຄູສອນ​ໄປສອນ​ພາສາ​ສັນ ຍານ ສະມາຊິກ​ຄອບຄົວ​ຂອງຄົນ​ຫູໜວກ. ສະມາຄົມ​ພໍ່​ແມ່​ຄົນ​ຫູໜວກ ໄດ້​ສະເຫນີ​ໃຫ້ລັດຖະບານ​ທ້ອງຖິ່ນ ເປີດ​ໂຮງຮຽນ​ສຳລັບ​ເດັກ​ທີ່​ຫູໜວກ. ໂຮງຮຽນ​ນີ້​ໄດ້​ຈ້າງຄູ​ຝຶກອົບຮົມ​ມາເປີດສອນ ໃຫ້ແກ່​ເດັກ​ຫູໜວກ. ຈາກນັ້ນ ເດັກ​ຫູໜວກ​ກໍ່​ສາມາດ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆ ກັບເດັກ ຫູດີ​ທີ່ຮຽນ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ປົກກະຕິ. ອີກບໍ່ດົນ ຫມົດ​ທັງເມືອງ​ກໍ່​ເຫັນປ້າຍ​ທີ່​ໃຊ້​ພາສາ​ສັນຍານ ທົ່ວເມືອງ ບໍ່ວ່າ​ແຕ່​ໃນໂຮງຮຽນ ແຕ່ຍັງ​ໃຊ້​ຕິດ​ຫ້າງຮ້ານ​ຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ປ້າຍ​ຖະໜົນ​ຕ່າງໆ.

A large group of men and women sitting and facing a man who is signing.
ມີຄົນ​ຈຳນວນ​ຫລາຍຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ ທີ່​ເຂົ້າມາ​ນຳໃຊ້​ຫ້ອງ ຮຽນ​ພາສາ​ສັນຍານ ເພື່ອ​ຮູ້​ວິທີການ​ຕິດ ຕໍ່​ກັບ​ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່​ທີ່​ຫູໜວກ ເຊິ່ງ​ອາໃສ​ຢູ່​ໃນເມືອງ.

ແຕ່ກ່ອນ​ໃຜໆ​ກໍ່​ຄິດວ່າ ພວກ​ຫູໜວກ​ເປັນຄົນ​ຊ້າ​ທາງ​ມັນສະໝອງ ແຕ່​ມາຮອດ​ປະຈຸບັນ​ນີ້ ພວກເຂົາ ໄດ້ມີ ແນວຄິດ​ທີ່ດີ​ຕໍ່ກັບ​ຄົນ​ຫູໜວກ. ພວກເຂົາ​ໄດ້ໃຊ້​ພາສາ​ສັນຍານ ໃນການ​ບໍລິການ​ໃນໂບດ, ພວກຊາວ ຫນຸ່ມ​ຫູໜວກ ກໍ່​ໄດ້ມີ​ວຽກເຮັດ​ງານທຳ​ໃນສັງຄົມ ແລະ ພວກເດັກ​ຫູໜວກ ກໍ່​ໄດ້ຢູ່​ຮ່ວມຮຽນ ແລະ ຮ່ວມຫລິ້ນ​ກັບເດັກ​ຫູດີ ທັງຫລາຍ​ໃນສັງຄົມ.

ສະມາຄົມ​ນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍ​ຍົກສູງ​ລະດັບ​ຈິດສຳ​ນຶກ​ຂອງ​ສັງຄົມ​ຕໍ່ກັບ​ຄົນ​ຫູໜວກ​ໃນສັງຄົມ. ພວກເຂົາ​ໄດ້​ຈັດຕັ້ງ​ການ​ສຳມະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມ​ປະຈຳເດືອນ ເພື່ອ​ເຮັດໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ຂອງເດັກ ສາມາດ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ອູ້ມຊູ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ຈາກ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງເດັກ​ທົ່ວໄປ ແລະ ໄດ້​ຮຽນຮູ້​ກັບການ​ໃຊ້​ພາສາ​ສັນຍານ​ກັບ​ລູກໆ​ໄດ້. ນອກຈາກ​ນີ້ ສະມາຄົມ​ຍັງໄດ້​ຈັດພິມ​ວັດຈະນານຸກົມ​ພາສາ​ສັນຍານ​ແບບ​ງ່າຍໆ ຊຶ່ງມີ​ສັນຍະລັກ​ຢູ່ 500 ແບບ ເຊຶ່ງ​ຄົນ​ໃນສັງຄົມ​ສາມາດ​ໃຊ້ໄດ້.

ດ້ວຍການ​ເຮັດວຽກ​ຮ່ວມກັນ​ແບບນີ້ ພວກເຂົາ​ໄດ້ສ້າງ​ສັງຄົມ​ທີ່​ສາມາດ​ຊ່ວຍເຫຼືອ ເດັກ​ທຸກຄົນ​ໄດ້ ແລະ ພັດທະນາ​ຂີດຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ສັງຄົມ​ໃຫ້ເຕັມ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໄດ້.