Hesperian Health Guides

ສະຫງວນລິຂະສິດປີ

ຢູ່ໃນພາກນີ້:

ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍຫູໜອກ


ຂຽນໂດຍ:ແຊນດີ້ ນີແມນ(SandyNiemann),ເດໂວຣາກຼີນສະເຕນ (DevorahGreenstein)ແລະ ດາເລນາເດວິດ (DarlenaDavid)

ແຕ້ມໂດຍ:ໄຮດີ້ບະຣອນເນີ (Heidi Broner)

ມູນນິທິເຮສະເປີຣຽນ (The Hesperian Health Guides)

ເບິກເກີເລ,ຄາລິບຟໍເນຍ,ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ສະຫງວນລິຂະສິດປີ2004,2014ໂດຍມູນນິທິເຮສະເປຣຽນ. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ.

ມູນນິທິເຮສະເປີຣຽນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານນຳບາງສ່ວນຫຼືທັງໝົດປຶ້ມຫົວເຊິ່ງກໍ່ລວມທັງຮູບພາບປະກອບໄປ​ສຳເນົາ,ເຮັດໃໝ່,ຫຼືປັບປ່ຽນໃໝ່ໄດ້ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າການນຳປຶ້ມນີ້ໄປໃຊ້ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງເພື່ອຫາຜົນ​ກຳໄລ,ພ້ອມນີ້ກໍ່ໃຫ້ທ່ານລະບຸວ່າສິ່ງທີ່ນຳໄປໃຊ້ນັ້ນເປັນຜົນງານຂອງມູນນິທິເຮສະເປີຣຽນແລະກໍ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ​ບັນດາເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້ໃນລິຂະສິດເປີດຂອງທາງມູນນິທິຂອງພວກເຮົາ(ເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່: [໑])

ສຳລັບການປັບປ່ຽນແລະຈັດຈຳໜ່າຍໂດຍມີຈຸດປະສົງສະເພາະນັ້ນ,ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດທາງມູນນິທິເຮສະເ 
ປີຣຽນເສຍກ່ອນ.ຫາກທ່ານຈະນຳໃຊ້ສ່ວນໃດໜຶ່ງໃນປຶ້ມພວກເຮົາພິມເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ;ໃນປະລິມາ
ນຫຼາຍກວ່າ100ເຫຼັ້ມຂຶ້ນໄປ;ຈັດເກັບໃນຮູບແບບດິຈິຕອນແບບໃດກໍ່ຕາມ;ຫຼືຈັດພິມດ້ວຍງົບປະມານຂອງອົງ
ການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ1ລ້ານໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາຂຶ້ນໄປ,ໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ຂໍອະນຸຍາດນຳພວກເຮົາໄດ້ທີ່: 
  [email protected] 

ຂໍໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ຫາທາງມູນນິທິເຮສະເປີຣຽນເພື່ອຂໍອະນຸຍາດກ່ອນຈະລົງມືແປປຶ້ມຂອງພວກເຮົາທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນ​ ການຫຼີກລ້ຽງການເຮັດວຽກທີ່ທັບຊ້ອນກັນ,ແລະເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນປຶ້ມທີ່ມີການປ່ຽນແປງ​ ໃໝ່.ກະລູນາສົ່ງສຳເນົາເອກະສານທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມຫຼືຮູບພາບຈາກປຶ້ມຫົວນີ້ມາໃຫ້ທາງມູນນິທິເຮສະເປີ​ຣຽນ.

 First edition: March 2004.
Updated English edition: February 2014.
Printed in the USA. ISBN: 0-942364-44-9

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Niemann, Sandy.

Helping children who are deaf: family and community support for children who do not hear well/ by Sandy Niemann, Devorah Greenstein, and Darlena David ; illustrated by Heidi Broner.— 1st ed.

p. cm. — (Early assistance series for children with disabilities)
Includes bibliographical references.

ISBN 0-942364-44-9 (pbk.)

1. Deaf children—means of communication. 2. Deaf children—Family relationships. 3. Deaf children—Services for. 4. Child development. I. Greenstein Devorah, 1944- II.
David, Darlena. III. Title. IV. Series.

HV2391.N54 2004
362.4’25’083—dc22

ຮູບໜ້າປົກ:

ເດໂວຣາກຼີນສະເຕນ (DevorahGreenstein)

ມູນນິທິເຮສະເປີຣຽນ
2860 Telegraph Ave
Oakland, CA 94609 USA www.hesperian.org

ປຶ້ມສະບັບປັບປຸງນີ້ຈະສົມບູນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທຸກໆທ່ານ

ຫາກທ່ານເປັນແພດອາສາປະຈຳບ້ານ,ທ່ານໝໍ,ຜູ້ເປັນແມ່ຫຼືທ່ານອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຄິດຫຼືຄຳແນະນຳດີໆເພື່ອປັບປຸງ​ໃຫ້ປຶ້ມຫົວນີ້ເກີດປະໂຫຍດຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນໃນບ້ານຫຼືຊຸມຊົມຂອງທ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດ,ກະລູນາສົ່ງ​ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານມາຫາທາງມູນນິທິຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.