Hesperian Health Guides

ຂໍຂອບໃຈ

ທີ່ປຶກສາ ແລະຜູ້ທົບທວນ

ວິທີທາງຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຫູໜວກສື່ສານໄດ້ນັ້ນຍັງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ຫາຂໍ້ສະຫຼຸບບໍ່​ທັນໄດ້ເທື່ອ. ພິເສດພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງບັນດາທ່ານ​ທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການແນະນຳແນວທາງແລະແນວຄວາມ​ຄິດດີໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຖິງວ່າໃນບັນດາຄວາມຄິດທັງໝົດນັ້ນອາດມີອັນທີ່​ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນພ້ອມຕ້ອງກັນເທື່ອກໍ່ຕາມ.

ການຂຽນປຶ້ມຫົວນີ້ຄົງສຳເລັດລົງບໍ່ໄດ້ຫາກປາສະຈາກຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ​ຈາກບັນດາຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ (ເດັກຫູໜວກ),ຄູອາຈານ,ທ່ານຜູ້ພິການຫູແລະ​ແພດໝໍໃນທົ່ວໂລກທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ,ເລື່ອງລາວບັນຫາສິ່ງ​ທ້າທາຍທີ່ໄດ້ປະສົບແລະວິທີທາງແກ້ໄຂທີ່ພວກເຂົາໄດ້ນຳໃຊ້.

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາກຸ່ມຄົນຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທເວລາແຮງກາຍແຮງໃຈໃສ່ການ​ອ່ານທົບທວນຮ່າງຕົ້ນສະບັບຂອງປຶ້ມຫົວນີ້:

ປະເທດບັງກະລາເທດ:
Center for Disability in
Development
ປະເທດໄຮຕິ:
Pazapa
ປະເທດອູກັນດາ:
Uganda Society for
Disabled Children
ປະເທດແຄມາຣູນ:
Abundant Life Ministry
for Blind and Deaf
Children
ປະເທດອິນເດັຍ:
Balavidyalaya
ປະເທດວຽດນາມ:
Catholic Relief Services,
Pearl S. Buck
International
ປະເທດຈີນ:
Tianjin Hearing Disability
Rehabilitation Center
ປະເທດຈາໄມກາ:
Clarendon Group for
the Disabled, Jamaica
Association for the Deaf
ປະເທດຊີມບັບເວ:
NZEVE Deaf Children’s
Centre
ປະເທດການາ:
Ashanti School for the
Deaf
ປະເທດມົງໂກລີ:
The School for Deaf and
Blind Children
ປະເທດທັນສະເນຍ:
Chama Cha Viziwi
Tanzania (CHAVITA)


a group of women and men sit under a tree and look at a book.

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງມູນນິທິ Fundación Puntos de Encuentro ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາໃນການ​ກວດທົບທວນພາກຕ່າງໃນບົດທີ1 ໃນປະເທດນີກາຣາກົວ in Nicaragua with members of the Centro Fé, Esperanza y Amor, Escuela Cristiana de Sordos in Managua; Asociación por un Mundo sin Barreras in Chinandega; and the Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua (ANSNIC).ພວກເຮົາກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ທົບທວນເນື້ອໃນແລະຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດອື່ນໆທີ່ໄດ້​ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ປະສົບການແລະຄວາມຊຳນິຊຳນານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ:

 • Carol-lee Aquiline, World Federation of the Deaf, Finland
 • Jonathan Brakarsh, Family Support Trust, Zimbabwe
 • Freda Briggs, Australia
 • Arlene Brown, Speech, Language, and Hearing Sciences, University of Colorado, USA
 • Gonzalo Delgado, Plan Internacional, UK
 • Charlie Dittmeier, Maryknoll Deaf Development Program, Cambodia
 • Birgit Dyssegaard, DANIDA, Denmark
 • Jill Ellis, Center for the Education of the Infant Deaf, USA
 • Roxanna Pastor Fasquelle, Mexico
 • Teresa Glass, USA
 • Gulbadan Habibi, UNICEF
 • Kathleen Huff, Catholic Relief Services, Vietnam
 • Khairul Islam, Plan International, Bangladesh,
 • Namita Jacob, Chetana, India
 • Patrick Kangwa, Inclusive Education, Zambia
 • Liisa Kauppinen, World Federation of the Deaf, Finland
 • Margaret Kennedy, Trainer on Disability & Abuse, UK
 • Elina Lehtomaki, University of Syvaskyla, Finland
 • Susie Miles, EENET, UK
 • David Morley, TALC, UK
 • Nancy Moser, Center on Deafness, UCSF, USA
 • Natalia Popova, Los Pipitos, Nicaragua
 • Shannon Reese, USA
 • Charles Reilly, Gallaudet University, USA
 • Rosalinda Ricasa, Gallaudet University, USA
 • Marilyn Sass-Lehrer, Gallaudet University, USA
 • Judy Shepard-Kegl and James Shepard-Kegl, Nicaraguan Sign Language Projects, Inc., USA
 • Andrew Smith, World Health Organization
 • Theresa Smith, American Sign Language and Interpreting School of Seattle, USA
 • Ester Tallah, Plan International, Cameroon
 • Abiola Tilley-Gyado, Plan International, UK
 • Andrew Tomkins, Institute for Child Health, UK
 • Joanne Travers, USA
 • Madan Vashista, USA
 • Susan Wecht, USA
 • Cindy Weill, Catholic Relief Services, Vietnam
 • Amy Wilson, Gallaudet University, USA
 • Sheila Wirz, UK
 • Doreen Woodford, Deaf Africa Fund, UK
 • Gabriela Holzman, Jean Weingarten Peninsula Oral School for the Deaf, USA
 • Owen Wrigley, Burma


ຜູ້ທົບທວນເນື້ອໃນທາງການແພດ

 • Brian Linde, USA
 • Chris Forshaw, Uganda
 • Mike C.F. Smith, UK and Nepal
A woman and man shake hands while standing in front of a map of the world.


ພວກເຮົາກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈພິເສດມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນການຈັດພິມປຶ້ມຫົວນີ້​ແລະປຶ້ມໃນຊຸດຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໄວເຍົາ:
HCWD FrontMatter 3-1.png

ການຈັດພິມໃນຄັ້ງນີ້ສຳເລັດໄດ້ແມ່ນຍ້ອນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການແພຼນສາກົນ (Plan International)-ສະຫະລັດອາເມລິກາ,ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາສາກົນແຫ່ງປະເທດເດນມາກ (DANIDA),ມູນນິທິເມແລະສະແຕນລີສະມິດ (May & Stanley Smith Charitable Trust),ອົງການຢູນີເຊັບ (UNICEF), ແລະອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືເລກທີ: 442-A-00-02-00172-00).ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ສະແດງອອກໃນປຶ້ມນີ້ເປັນຄຳຄິດເຫັນຂອງນັກຂຽນເທົ່ານັ້ນແລະມັນບໍ່ແມ່ນ​ທັດສະນະຂອງອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຫຼືບັນດາອົງການທີ່ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນການຈັດພິມປຶ້ມນີ້ແຕ່ຢ່າງໃດ.

ໃນບັນດາອົງການຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາກໍ່ມີບາງອົງການທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາປຶ້ມຂອງພວກເຮົາ​ໂດຍເຂົາເຈົ້າໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ແລະແພດໝໍທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມ​ສຸຂະພາບຂອງເດັກພິການ.ພວກເຂົາຊ່ວຍອ່ານທົບທວນແລະນຳປຶ້ມທີ່ຫາກໍ່ຂຽນຂຶ້ນມານັ້ນໄປທົດລອງນຳໃຊ້ແລະ​ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.