Hesperian Health Guides

ໂຮງຮຽນ​ເຮັດຫຍັງ​ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ?

ຢູ່ໃນພາກນີ້:

ໂຮງຮຽນ​ທີ່​ສະໜອງ​ຕາມຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຕ່າງໆ​ຂອງເດັກ​ຫູໜວກ​ສາມາດ​ເຮັດໃຫ້​ຊີວິດ​ຂອງເດັກ​ມີການ​ປ່ຽນແປງ​ທີ່ດີ​ຂຶ້ນຫຼາຍ.

ໂຮງຮຽນ​ມີເວລາ​ໃຫ້ແກ່​ເດັກ​ຫູໜວກ ຮຽນ ແລະ ຫຼິ້ນ​ຮ່ວມກັບ​ເດັກ​ຫູດີ ແລະ ບໍ່ປ່ອຍ​ໃຫ້ເດັກ​ກວນ ຫຼື ຢອກລ້ໍ​ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ເມື່ອ​ໂຮງຮຽນ​ສອນ​ກ່ຽວກັບ​ປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ​ຂອງຄົນ​ຫູໜວກ ແລະ ຊຸມຊົນ​ຄົນ​ຫູໜວກ ມັນຈະຊ່ວຍ​ໃຫ້ເດັກ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ ຕົນເອງ​ກໍ່​ສຳຄັນ ແລະ ສ້າງ​ແນວຄິດ​ພາກພູມໃຈ​ຕົນເອງ​ໃຫ້ແກ່​ເດັກ.

ໃນ​ເບື້ອງຕົ້ນ​ເມື່ອ​ໂຮງຮຽນ​ລວມມີ​ທັງເດັກ​ຫູໜວກ​ພວກເຂົາ​ຈະ​ເຮັດຜິດ​ຢູ່​ຕະຫຼອດ ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ​ພວກເຂົາ​ຈະມີ​ເຈດຕະນາ​ດີ​ກໍ່ຕາມ. ໂຮງຮຽນ​ຈະຕ້ອງ​ໄດ້​ສຶກສາ​ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ຫູໜວກ ເຊັ່ນກັນ​ກັບເດັກ​ຫູໜວກ​ທີ່​ຕ້ອງໄດ້​ສຶກສາ​ກ່ຽວກັບ​ໂຮງຮຽນ. ນີ້ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ຄອບຄົວ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ລູກສາວ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ສຶກສາ ແລະ ກ່ຽວກັບ​ການ​ປ່ຽນແປງ​ວິຖີ​ຊີວິດ​ຂອງນາງ.

A group of men and women speaking together.
ເດັກນ້ອຍ​ມັກ​ຮຽນຮູ້ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ພວກ​ມີເພື່ອນ ແລະ ຮຽນຮູ້​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່ ສັງຄົມ​ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຂ້ອຍ​ມີຄວາມ​ສຸກ​ກັບການ​ສອນ​ຫຼາຍ ກວ່າ​ການ​ເຮັດວຽກ​ຢູ່ເໝືອງ. ເຖິງ ແມ່ນວ່າ​ຈະໄດ້​ເງິນ​ໜ້ອຍກວ່າ​ກໍ່ຕາມ.
ແລະ ທາງເມືອງ​ກໍ່​ຮັບຮູ້ ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ລູກໆ ຂອງ​ພວກເຮົາ​ຫຼາຍຂຶ້ນ!
ເລື່ອງຂອງ ໂອຢຸນນາ

ເມື່ອ​ໂອຢຸນນາ ອາຍຸໄດ້ 7 ປີ ລາວ​ໄດ້ເລີ່ມ​ເຂົ້າຮຽນ​ຮ່ວມກັບ​ເດັກ​ຄົນ​ອື່ນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ໄວດຽວກັນ​ທີ່​ໂຮງ ຮຽນ​ຂອງເມືອງ. ໃນເມືອງ​ນ້ອຍໆ​ແຫ່ງໜຶ່ງ​ໃນ​ປະເທດ​ມົງໂກລີ, ພໍ່​ແມ່​ຂອງນາງ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ຢ່າງ​ໜັກ ເພື່ອ​ຂໍ​ໃຫ້​ທາງ​ໂຮງຮຽນ​ຮັບເອົາ​ລູກສາວ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເຂົ້າຮຽນ. ຄວາມເຊື່ອ​ຕາມ​ປະເພນີ​ຂອງ​ປະເທດ​ມົງໂກລີ​ເຊື່ອວ່າ ເດັກ​ຫູໜວກ ແມ່ນ “ບໍ່​ປົກກະຕິ” ແລະ ບໍ່ຄວນ​ຢູ່​ຮ່ວມ​ກັບເດັກ “ປົກກະຕິ”. ພໍ່​ແມ່​ຂອງນາງ​ໂຊກດີ​ຫຼາຍ​ທີ່​ອຳນວຍການ​ຂອງ​ໂຮງຮຽນ​ແຫ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ຮັບເອົາ​ນາງ​ເຂົ້າຮຽນ.

ແຕ່ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ​ໂອຢຸນນາ ຈະໄດ້​ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ແຕ່ນາງ​ບໍ່ມີ​ວິທີ​ສື່ສານ​ກັບ​ຄົນອື່ນໆ ມີ​ພຽງແຕ່​ທ່າທາງ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ, ການ​ຊີ້ບອກ ແລະ ສຽງ​ບາງສຽງ​ເທົ່ານັ້ນ. ໃນ​ທີ່ສຸດ​ກໍ່​ເຫັນວ່າ ໂອຢຸນນາ​ບໍ່​ສາມາດ​ຮຽນໄດ້. ພໍ່​ແມ່​ຂອງໂອຢຸນນາ ເລີີ່ມ​ຮູ້ສຶກ​ສິ້ນຫວັງ ເພາະ​ໂຮງຮຽນ​ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ​ແຫ່ງດຽວ​ໃນ​ປະເທດ​ແມ່ນ​ຢູ່ໃນ​ເມືອງຫຼວງ ເຊິ່ງ​ຫ່າງໄກ​ຈາກເຮືອນ​ຂອງ​ໂອຢຸນນາ​ຫຼາຍ.

A woman speaking to a girl.
ມັນເປັນ​ໄປ​ບໍ່ໄດ້​ ທີ່ຈະ​ໃຫ້​ໂອຢຸນນາ ໄປຮຽນ​ຢູ່ໄກ ແລະ ຫ່າງເຫີນ​ຈາກ ການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄວາມຮັກ ຈາກ​ຄອບຄົວ​ຂອງນາງ? ໂດຍ​ສະ ເພາະ ເມື່ອ​ພວກເຮົາ​ເອງ ກໍ່ບໍ່​ສາ ມາດ​ອະທິບາຍ ແລະ ສື່ສານ​ກັບ ນາງ​ໄດ້.


ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈິ່ງມີ​ເພື່ອນບ້ານ​ຜູ້ໜຶ່ງ​ມາບອກ​ພວກເຂົາ​ວ່າ ມີ​ໂຄງການ​ໃໝ່​ຢູ່ທີ່​ໂຮງຮຽນ​ໃກ້ໆ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພວກເຂົາ. ອາຈານ​ທີ່​ໂຮງຮຽນ​ແຫ່ງນັ້ນ​ກໍ່ມີ​ລູກ​ຫູໜວກ​ຄືກັນ, ລາວ​ໄດ້​ຊ່ວຍສອນ​ອາຈານ​ຄົນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ພາສາ​ມື. ເດັກ​ຫູໜວກ ແລະ ເດັກ​ຫູດີ​ທັງໝົດ​ກໍ່ໄດ້​ຖືກສອນ​ທັງ ພາສາ​ມື ແລະ ຄຳເວົ້າ (ສຳລັບ​ຄົນ​ຫູໜວກ) ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ​ຫ້ອງ​ດຽວກັນ.

A boy and girl looking at a book together.


ປະຈຸບັນ​ໂອຢຸນນາ ໄປ​ໂຮງຮຽນ​ຢ່າງມີ​ຄວາມສຸກ​ທຸກໆ​ເຊົ້າ. ນັກຮຽນ​ທີ່ຮຽນ​ຮ່ວມຫ້ອງ​ຂອງນາງ​ຄົນໜຶ່ງ​ສາມາດ​ໄດ້ຮັບ​ລາງວັນ ໃນການ​ແຂ່ງຂັນ​ເສັງ​ວິຊາ​ເລກ ຂອງ​ບັນດາ​ໂຮງຮຽນ​ທັງໝົດ​ໃນເມືອງ​ດັ່ງກ່າວ ແລະ ໂອຢຸນນາ​ເອງ​ກໍ່​ໄດ້ຮັບ​ລາງວັນ​ສຳລັບ​ການ​ຂຽນດີ​ເດັ່ນ. ໂອຢຸນນາ​ໄດ້​ປ່ຽນແປງ​ຈາກ​ເດັກຍິງ​ທີ່​ໂສກ ແລະ ບໍ່ມີ​ຮອຍຍິ້ມ ມາເປັນ​ເດັກ​ຍິງ​ທີ່ມີ​ຄວາມສຸກ, ມັກຫຼິ້ນ ແລະ ມັກ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມຫ້ອງ.

ໂຮງຮຽນ​ທີ່ດີ​ຕ້ອງມີ​ອາຈານ​ທີ່​ອຸທິດຕົນ​ໃຫ້ແກ່​ການຮຽນ

ຄຸນທາດ​ທີ່​ສຳຄັນ​ທີ່ສຸດ​ຂອງການ​ເປັນ​ອາຈານ​ແມ່ນຄວາມ​ປາຖະໜາ​ທີ່​ຢາກເຫັນ​ເດັກ​ຫູໜວກ​ຮຽນ​ໄດ້ດີ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ ແລະ ສາມາດ​ນຳໃຊ້​ໄດ້​ໃນ​ຊີວິດ​ຕົວຈິງ. ຜູ້ເປັນ​ອາຈານ​ຕ້ອງ​ໄດ້ໃຊ້​ເວລາ​ຮຽນຮູ້​ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງເດັກ​ແຕ່ລະຄົນ.

ປະສົບການ​ເຮັດໃຫ້​ກາຍເປັນ​ອາຈານ​ທີ່ເກ່ັງ

A woman and her small child speaking.
ເວົ້າ “ບາ”
ບາ!

ໂຮງຮຽນ​ແຫ່ງໜຶ່ງ​ໃນ​ປະເທດ ຕັງຊານີ ມີອາຈານ​ຜູ້ໜຶ່ງ​ທີ່​ຫູໜວກ. ເຖິງ ແມ່ນວ່າ​ລາວ​ຈະບໍ່​ໄດ້​ຮັບການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຄູ​ຢ່າງ​ເປັນທາງການ, ແຕ່​ໂດຍ​ອາໄສ ຄວາມ​ອົດທົນ ແລະ ຫົວຄິດ​ປະດິດສ້າງ ຊ່ວຍໃຫ້​ອາຈານ​ຄົນນີ້​ສາມາດ​ກະຕຸ້ນ ໃຫ້ເດັກ​ແຕ່​ລະຄົນ​ສະແດງ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ຕົນ​ອອກມາ.

ເນື່ອງຈາກ​ອາຈານ​ຜູ້ນີ້​ບໍ່​ສາມາດ​ໄດ້​ຍິນສຽງ ລາວຕ້ອງ ໄດ້ເອົາ​ມື​ວາງໄວ້ ເທິງບ່າ​ຂອງ​ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອ​ສຳຜັດ​ເອົາການ​ສັ່ນໄຫວ ເມື່ອເດັກ​ຮຽນເວົ້າ. ນອກນັ້ນ ລາວຍັງ​ສາມາດ​ນຳໃຊ້​ພາສາ​ມື​ກັບເດັກ, ຊ່ວຍ​ໃຫ້ເດັກ​ຮຽນຂຽນ​ໜັງສື, ສອນໃຫ້ ເດັກ​ຮຽນ​ວິຊາ​ເລກ​ໂດຍການ​ນັບ ຝາ​ຂວດແກ້ວ​ຕ່າງໆ.

ຍ້ອນ​ຫ້ອງຮຽນ​ທີ່ນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ​ລາວຈິ່ງ​ສາມາດ​ເອົາໃຈໃສ່​ເດັກນ້ອຍ​ແຕ່ລະ ຄົນ. ລາວ​ຮູ້ຈັກ​ວິທີ​ຄົ້ນຫາ ແລະ ໝູນໃຊ້​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງເດັກ​ແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອ ຊ່ວຍໃຫ້​ເຂົາເຈົ້າ​ຮຽນ.


ຫຼາຍຄົນ​ອາດ​ຄິດວ່າ ອາຈານ​ທີ່ໄດ້​ຮັບການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ເປັນ​ພິເສດ ແມ່ນ​ເປັນ​ອາຈານ​ທີ່ດີ​ທີ່ສຸດ​ສຳລັບ​ ເດັກ​ຫູໜວກ ສິ່ງນີ້​ບໍ່ຖືກ​ສະເໝີໄປ ການຝຶກ​ອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ຫູໜວກ​ບໍ່ໄດ້​ຊ່ວຍໃຫ້​ອາຈານ​ຄົນ​ນັ້ນ​ເກັ່ງຂຶ້ນ​ໂດຍ​ອັດຕະໂນມັດ, ອາຈານ​ທີ່ສອນ​ຄົນ​ຫູໜວກ​ຫຼາຍຄົນ ບໍ່ມີ​ໂອກາດ​ທີ່​ຈະໄດ້​ຮັບການ​ສຶກສາ​ຢູ່​ພາຍໃນ​ປະເທດ, ດ່ັງນັ້ນ ຈິ່ງຕ້ອງ​ໄປຮຽນ​ເອົາ​ຄວາມຮູ້​ຈາກ​ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມີ​ຄວາມ​ແຕກຕ່າງ​ຈາກ​ຊຸມຊົນ​ຂອງ​ພວກເຂົາ. ແນວ​ຄວາມຄິດ​ທີ່​ພວກເຂົາ​ຮຽນຈາກ​ປະເທດ​ອື່ນ ອາດຈະ​ໝູນໃຊ້​ໄດ້ຍາກ ຫຼື ໃຊ້​ບໍ່ໄດ້​ໃນ​ຊຸມຊົນ ຫຼື ບໍ່ ເໝາະສົມ​ກັບ​ໂຮງຮຽນ​ໃນປະເທດ​ຂອງ​ພວກເຂົາ.

2 women signing to each other.
ຂ້ອຍ​ໄດ້​ກະກຽມ​ຫ້ອງ​ກວດສອບ​ສາຍຕາ​ຢູ່​ໂຮງໝໍ ທ້ອງຖິ່ນ​ໃຫ້ກວດ​ສາຍຕາ​ຂອງເດັກ​ທັງໝົດ.
ເປັນ​ແນວຄິດ​ທີ່ ດີຫຼາຍ!

ອາຈານ​ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ການຝຶກ​ອົບຮົມ​ກາຍເປັນ​ແຫຼ່ງ​ຂ້ໍມູນ​ໃຫ້ແກ່​ອາຈານ​ຄົນອື່ນໆ. ອາຈານ​ທີ່​ສອນເດັກ​ຫູໜວກ ແລະ ອາຈານ​ສອນ​ເດັກ​ຫູດີ​ທີ່ມີ​ປະສົບການ​ສາມາດ​ແລກປ່ຽນ​ນຳກັນ​ເພື່ອ​ເສີມສ້າງ​ສິ່ງທີ່​ພວກເຂົາ​ຮູ້​ຢູ່ແລ້ວ ການ​ແລກປ່ຽນ​ປະສົບການ​ນຳກັນ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະເປັນ​ປະໂຫຍດ​ຕໍ່​ນັກຮຽນ​ໝົດທຸກຄົນ.

ຜູ້ໃຫຍ່​ຫູໜວກ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ເດັກ​ຫູໜວກ​ຮຽນຮູ້

ຜູ້ໃຫຍ່​ຫູໜວກ ແມ່ນຄູທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເດັກຫູໜວກ. ໂຮງຮຽນ​ທີ່ດີ​ຄວນມີ​ຜູ້ໃຫຍ່​ຫູໜວກ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ອາຈານ, ຜູ້ແປ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍ. ຜູ້ໃຫຍ່​ຫູໜວກ ເຂົ້າໃຈ​ບັນຫາ​ທີ່ເດັກ​ຫູໜວກ​ປະເຊີນ​ຢູ່ ຜູ້ໃຫຍ່​ຫູໜວກ ສາມາດ​ກາຍເປັນ​ຕົ້ນແບບ​ໃຫ້​ແກ່ເດັກ​ຫູໜວກ ແລະ ສ້າງ​ແນວຄິດ​ທາງບວກ​ໃຫ້​ແກ່ເດັກ​ກ່ຽວກັບ​ຄົນ​ຫູໜວກ.

A girl showing her younger brother how to read.
ເດັກ​ທີ່​ໃຫຍ່ກວ່າ​ສາມາດ​ຊ່ວຍເຫຼືອ ເດັກ​ຮຸ່ນນ້ອງ​ຮຽນອ່ານ ແລະ ຂຽນ.

ເດັກ​ສາມາດ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ​ໃນ​ການຮຽນ

ເດັກ​ຫຼາຍຄົນ​ຕ້ອງການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອ​ຮຽນຮູ້​ແນວຄິດ​ທີ່​ຍາກຂຶ້ນ ເດັກ​ຫູໜວກ​ຕ້ອງການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄວາມ​ເອົາໃຈໃສ່​ເປັນພິເສດ ໃນການ​ຮຽນຮູ້​ທັກສະ​ໃນ​ການອ່ານ ແລະ ຂຽນ. ເດັກ ນ້ອຍ​ຫູດີ ແລະ ເດັກ​ຫູໜວກ, ເດັກ​ທີ່​ອາຍຸ​ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ເດັກ​ທີ່​ອາຍຸ​ຍັງນ້ອຍ​ສາມາດ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ​ໃນ​ການຮຽນ​ທັກສະ​ຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ​ເຮັດໃຫ້​ເດັກ​ຮູ້ສຶກ​ບໍ່​ອຶດອັດ ເມື່ອ​ພວກເຂົາ​ຢູ່ທີ່​ໂຮງຮຽນ.

ເດັກນ້ອຍ​ສາມາດ​ມີ​ສ່ວນຮ່ວມ​ໃນການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ພວກເຂົາ

HCWD Ch12 Page 163-2.png

ອາຈານ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ແຫ່ງໜຶ່ງ​ໃນປະເທດ ຊຳບີ​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ນັກຮຽນ​ສະແດງອອກ​ຢ່າງ​ເປັນອິດສະຫຼະ​ກ່ຽວກັບ​ສິ່ງທີ່​ພວກເຂົາ​ຕ້ອງການ​ຮຽນ. ອາຈານ​ສອນ​ພວກເຂົາ​ໃຫ້​ຮູ້ຈັກ ການລົງ​ແນນສຽງ​ຄູ​ໃນຫ້ອງຮຽນ.

ໃນ​ອາທິດ​ທີໜຶ່ງ​ເດັກ​ເລືອກຮຽນ​ກ່ຽວກັບ​ເຫດຜົນ​ວ່າ ເປັນຫຍັງ​ຄົນເຮົາ​ຈິ່ງ​ຕໍ່ສູ້​ກັນ ແລະ ມີ​ສົງຄາມ. ອາທິດ​ຕໍ່ມາ​ພວກເຂົາ​ເລືອກຮຽນ​ກ່ຽວກັບ​ສະພາບ​ອາກາດ ແລະ ເຫດຜົນ​ວ່າ​ເປັນຫຍັງ​ຝົນ​ຈິ່ງຕົກ​ໃນ​ໄລຍະລະ ດູຝົນ. ຫຼາຍ​ອາທິດ​ຕໍ່ມາ​ເດັກນ້ອຍ​ມີຄວາມ​ສົນອົກ​ສົນໃຈ​ໃນສິ່ງ​ທີ່​ພວກເຂົາ​ຮຽນຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ. ພວກເຂົາ​ປະພຶດຕົວ​ດີຂຶ້ນ ແລະ ມາ​ໂຮງຮຽນ​ຢ່າງເປັນ​ປົກກະຕິ.

ໃນ​ຕອນທ້າຍ​ຂອງ​ປີຮຽນ, ພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ຈົນພາກັນ ເລາະໄປ​ຕາມບ້ານ ເພື່ອ​ຊອກຫາ​ເດັກ​ຄົນອື່ນ​ທີ່​ບໍ່ໄດ້​ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊັກຊວນ​ໃຫ້​ມາຮຽນ​ນຳພວກເຂົາ.

ເມື່ອ​ເດັກ​ມີ​ສ່ວນຮ່ວມ​ໃນການ​ສຶກສາ​ຂອງ​ພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດວຽກ​ຮ່ວມກັນ​ເພື່ອ​ແກ້ໄຂ​ບັນຫາ, ເດັກນ້ອຍ​ຈະໄດ້​ຮັບການ​ສຶກສາ​ທີ່​ເໝາະສົມ​ກັບ​ຄວາມຕ້ອງການ​ຂອງ​ພວກເຂົາ. ພວກເຂົາ​ຈະ​ຮູ້ສຶກ​ໝັ້ນໃຈ​ຕົນເອງ, ໝັ້ນໃຈ​ໃນສິ່ງ​ທີ່​ພວກເຂົາ​ຮຽນ ແລະ ໝັ້ນໃຈ​ໃນຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ຕົນເອງ ເພື່ອ​ມີ​ສ່ວນຮ່ວມ​ໃນການ​ພັດທະນາ​ສັງຄົມ!

ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຂອງ​ຄອບຄົວ​ຕໍ່​ໂຮງຮຽນ​ແມ່ນມີ​ຄວາມສຳຄັນ

A woman with a baby and a small girl speaking with another woman.
ທ່ານນາງ ບົວພອນ ຂ້ອຍມີ ຄວາມ​ກັງວົນ​ເລັກນ້ອຍ ເພາະ ຂ້ອຍ​ບໍ່ເຄີຍ​ມີ​ນັກຮຽນ​ຫູໜວກ​ໃນ ຫ້ອງ​ສອນ​ຂອງຂ້ອຍ​ຈັກເທື່ອ.
ວັນນີ​ເປັນເດັກ​ສະ ຫຼາດ. ຂ້ອຍ​ຮູ້ວ່າ​ເຂົາ ຈະຮຽນ​ໄດ້ດີ ແລະ ຂ້ອຍ​ຈະສອນ​ພາສາ​ມື ໃຫ້​ເຈົ້າກ່ອນ ຈົນກວ່າ ຂ້ອຍ​ສາມາດ​ຊອກຄົນ ຫູໜວກ ​ມາສອນ​ພາ ສາ ມື​ໃຫ້ເຈົ້າ ແລະ ເດັກ ຄົນອື່ນ​ໃນຫ້ອງ ​ໄດ້.

ພໍ່​ແມ່​ມີ​ບົດບາດ​ສຳຄັນ​ທີ່ສຸດ​ໃນການ​ສຶກສາ​ຂອງເດັກ​ຫູໜວກ. ພໍ່​ແມ່​ຜູ້ມີ​ປະສົບການ​ສາມາດ​ແລກ ປ່ຽນ​ບົດຮຽນ​ກັບ​ໂຮງຮຽນ ເພື່ອ​ຊ່ວຍການ​ສິດສອນ​ໃຫ້​ແກ່ເດັກ​ຫູໜວກ. ພໍ່​ແມ່​ຍັງ​ສາມາດ​ຮ່ວມ​ເຮັດວຽກ​ກັບ​ຊຸມຊົນ ເພື່ອ​ເຮັດໃຫ້​ໂຮງຮຽນ​ມີການ​ປັບປຸງ​ໃຫ້​ດີຂຶ້ນ ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ.

ໂຮງຮຽນ​ທີ່ດີ​ແມ່ນ​ໂຮງຮຽນ​ທີ່​ມີກຸ່ມ​ພໍ່​ແມ່​ນັກຮຽນ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ຫ້າວຫັນ ສາມາດ​ໂອ້ລົມກັນ​ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທາງດ້ານ​ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ຄອບຄົວ​ທີ່​ມີລູກ​ຫູໜວກ.