Hesperian Health Guides

ໂຮງຮຽນ​ປະເພດ​ຕ່າງໆ ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ

ເນື້ອໃນ

ຢູ່ໃນພາກນີ້:

ເດັກນ້ອຍ​ຫູໜວກ ຫຼື ມີ​ບັນຫາ​ໃນການ​ຟັງ ສາມາດ​ໄປ​ໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນ​ໃຫ້ຫລາຍ ຮຽນຮູ້​ທັກສະ ເພື່ອ​ຈະຫາ​ລ້ຽງຊີບ ເຂົາ​ສາມາດ​ຮຽນ​ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ​ປົກກະຕິ ພ້ອມກັບ​ເດັກ​ທົ່ວໄປ ຫຼື ແຍກອອກ​ໄປ​ຮຽນກັບ ເດັກ​ຫູໜວກ​ດ້ວຍກັນ.

ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ ທ່ານ​ອາດ​ບໍ່ມີ​ທາງເລືອກ​ຫຼາຍ ໃນການ​ເລືອກ​ປະເພດ​ຂອງ​ໂຮງຮຽນ​ທີ່ຈະ​ສົ່ງ ລູກ​ຂອງ ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຮຽນ, ການ​ຮູ້ຈັກ​ກ່ຽວກັບ​ໂຮງຮຽນ ແມ່ນມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ ເພາະວ່າ:

 • ມັນຊ່ວຍ​ໃຫ້ທ່ານ​ໄດ້​ຄົ້ນຄິດ​ຫາ​ສິ່ງ​ທີ່ດີ​ສຸດ ສຳລັບ​ລູກ​ຂອງທ່ານ.
 • ມັນຊ່ວຍ​ໃຫ້ທ່ານ​ເຮັດວຽກ​ສົມທົບ​ກັບ​ໂຮງຮຽນ​ເພື່ອ​ເຮັດໃຫ້​ໂຮງຮຽນ​ຫຼັງນັ້ນ​ດີຂຶ້ນ​ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູ ໜວກ.
 • ຊ່ວຍ​ໃຫ້ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດວຽກ​ກັບ​ຊຸມຊົນ ເພື່ອ​ເຮັດໃຫ້​ມີ​ໂຮງຮຽນ​ສຳລັບ​ຄົນ​ຫູໜວກ​ຕາມທີ່​ບັນດາ​ພໍ່​ແມ່​ ປາຖະໜາ.
A group of men and women having a discussion.
ພິມພາ​ໃຫຍ່​ພໍທີ່ ຈະເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ໄດ້ ໃນ​ປີໜ້າ, ແຕ່ ຂ້ອຍ​ບໍ່ຮູ້​ວ່າໂຮງ ຮຽນ​ປະເພດ​ໃດ​ທີ່ ເໝາະສົມ​ກັບລາວ.
ລູກຂອງ​ເອື້ອຍຂ້ອຍ​ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ ກິນນອນ​ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ. ຖ້າ ເທື່ອໜ້າ​ເອື້ອຍຂ້ອຍ​ມາ ໃຫ້ເຈົ້າ ຖາມລາວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເດີ.
ຫຼື ໃຫ້​ພິມພາໄປເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ຂອງ ເມືອງ​ກໍ່ໄດ້. ເຂົາ​ມີສິດ​ທີ່ຈະ​ເຂົ້າຮຽນ ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ​ຄືກັບ​ເດັກ​ຄົນ​ອື່ນໆ.
ແຕ່​ພວກເຮົາ​ຕ້ອງ​ໝັ້ນ ໃຈ​ກ່ອນວ່າ ອາຈານ​ຢູ່​ທີ່ ນັ້ນ​ຮູ້​ວິທີ​ສອນ​ເດັກ ນ້ອຍ​ຫູໜວກ.


ເດັກ​ຫູໜວກ ສາມາດ​ຮຽນ​ຮ່ວມຫ້ອງ​ກັບເດັກ​ຫູດີ

ການ​ສິດສອນ​ເດັກ​ຫູໜວກ ແລະ ເດັກ​ຫູດີ​ໃນຫ້ອງ​ດຽວກັນ ແມ່ນ​ມັກເປັນ​ວິທີ​ທີ່​ຊຸມຊົນ ໝູນໃຊ້ ເພື່ອ​ສື່ສານ​ກັບເດັກ​ຫູໜວກ. ເດັກ​ທີ່​ໄດ້ຍິນ​ປົກກະຕິ​ອາດ​ກວນ ຫຼື ເຮັດ​ເມີນເສີຍ​ບໍ່​ສົນໃຈ​ເດັກ​ຫູໜວກ ຍ້ອນວ່າ ເດັກ​ຫູໜວກ​ມີ​ລັກສະນະ​ການເວົ້າ​ທີ່​ແຕກຕ່າງ ຫຼື ຍ້ອນວ່າ​ພວກເຂົາ​ບໍ່​ເຂົ້າໃຈ​ວ່າ​ຄົນອື່ນ​ເວົ້າຫຍັງ. ແຕ່ຖ້າ​ຄົນ​ອ້ອມຂ້າງ​ຫາກຢຸດ​ເຊົາ​ພຶດຕິກຳ​ທີ່​ທຳຮ້າຍ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ຂອງເດັກ​ດັ່ງກ່າວ​ແລ້ວ, ເດັກ​ຫູໜວກ​ຈະມີ​ໂອກາດ​ໃນການ​ສ້າງ​ເພື່ອນມິດ​ກັບເດັກ​ຫູດີ ແລະ ກາຍເປັນ​ພາກສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຊຸມຊົນ​ແຫ່ງນັ້ນ​ໄດ້.


4 children, one is signing, and 3 are speaking.
ພວກເຮົາ​ທັງເດັກ​ຫູໜວກ ແລະ​ ຫູດີ​ບໍ່​ຕ້ອງການ​ຖືກ​ແຍກຈາກ ກັນ, ເພາະ​ພວກເຮົາ​ອາດ​ສູນ ເສຍ​ເພື່ອນ​ທີ່ດີ​ໄປ.
ພວກເຮົາ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ເດັກ​ທີ່​ບໍ່ ສາມາດ​ໄດ້ຍິນ ໄດ້ເຫັນ​ໃນ ສິ່ງ​ທີ່​ພວກເຂົາ​ຄວນຮູ້.
ພວກເຮົາ​ເອົາ​ເຂົາເຈົ້າ​ໃສ່ລ້ໍ ຊຸກ ເມື່ອ​ເຂົາເຈົ້າ​ຕ້ອງ ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍເຫຼືອ.
ພວກເຮົາ​ໃຫ້ກັນ​ຍືມ​ສິ່ງຂອງ ເມື່ອ​ຜູ້ໃດ​ຜູ້ໜຶ່ງ​ລືມ.
ເມື່ອເດັກ​ດຳລົງຊີວິດ​ຮ່ວມກັບ​ຄົນ​ອື່ນໆ ພວກເຂົາ​ຮຽນຮູ້​ທີ່ຈະ​ຍອມຮັບ​ຈຸດ ແຂງ​ຂອງ​ຄົນອື່ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ໂຮງຮຽນ​ບາງແຫ່ງ​ສອນ​ພາສາ​ມື​ໃຫ້​ນັກຮຽນ​ທຸກຄົນ​ເພື່ອ​ບໍ່ໃຫ້​ເດັກ​ຫູໜວກ​ຖືກ​ປ່ອຍໃຫ້​ໂດດດ່ຽວ. ຫຼື​ໃນໄລຍະ​ເວລາ​ພິເສດ​ພວກເຂົາ​ກໍ່ສອນ​ໃຫ້ເດັກ​ທີ່ມີ​ບັນຫາ​ໃນການ​ໄດ້ຍິນ​ໃຫ້​ຮຽນເວົ້າ

ຄຸນປະໂຫຍດ​ຂອງການ​ຮຽນ​ຮ່ວມກັບ​ເດັກ​ຫູດີ

 • ເດັກ​ຫູໜວກ​ສາມາດ​ສືບຕໍ່​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຢູ່ເຮືອນ​ຮ່ວມກັບ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ພວກເຂົາ.
 • ໂດຍ​ທົ່ວໄປ​ແມ່ນ​ບໍ່ມີ​ລາຍຈ່າຍ​ສິ້ນເປືອງ​ຫຼາຍ.


ຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກ​ຂອງການ​ຮຽນ​ຮ່ວມກັບ​ເດັກ​ຫູດີ

 • ເດັກ​ຫູດີ ອາດ​ກໍ່ກວນ ຫຼື ເຮັດ​ເມີນເສີຍ​ບໍ່ສົນໃຈ​ເດັກ​ຫູໜວກ.
 • ບັນດາ​ອາຈານ ອາດ​ບໍ່ມີ​ຄວາມຮູ້​ກ່ຽວກັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ ຫຼື ບໍ່ຮູ້​ວິທີ​ສິດສອນ​ເດັກ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນການ​ໄດ້ຍິນ​ແຕກຕ່າງ​ກັນ.
 • ຄົນ​ທີ່ຮູ້​ພາສາ​ມື​ດີ ອາດມີ​ຈຳນວນ​ໜ້ອຍ. ເຊິ່ງ​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ພັດທະນາການ​ທາງດ້ານ​ຈິດໃຈ​ຂອງເດັກ​ໄດ້ຮັບ​ຜົນກະທົບ.

ວິທີ​ສະໜັບສະໜູນ​ໃຫ້ເດັກ​ຫູໜວກ​ຮຽນ​ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ​ກັບເດັກ​ຫູດີ

ພຽງແຕ່​ການ​ເປີດ​ປະຕູ​ໂຮງຮຽນ​ໃຫ້​ແກ່ເດັກ​ຫູໜວກ ແມ່ນຍັງ​ບໍ່​ພຽງພໍ. ເດັກ​ຫູໜວກ​ທີ່ຮຽນ​ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ​ປົກກະຕິ​ຮ່ວມກັບ​ເດັກ​ຫູດີ ຕ້ອງການ​ອາຈານ ແລະ ເພື່ອນ​ຮ່ວມຫ້ອງ​ທີ່​ສາມາດ ສື່ສານ​ກັບເຂົາ​ໄດ້. ບົດຮຽນ​ຄວນ​ຖືກສອນ​ໃນ​ຮູບແບບ​ທີ່ເດັກ​ຫູໜວກ​ສາມາດ​ເຂົ້າໃຈ ເພາະວ່າ ຖ້າເດັກ​ບໍ່​ເຂົ້າໃຈ​ເຂົາກໍ່​ຈະ​ບໍ່​ຢາກຮຽນ.

ຖ້າ​ໂຮງຮຽນ​ບໍ່​ເອົາໃຈໃສ່​ເດັກ​ຫູໜວກ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ, ພວກເຂົາ​ຈະບໍ່​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້​ໄດ້​ເໝືອນກັບ​ເດັກ​ຫູ ດີ​ຜູ້ອື່ນ. ຖ້າ​ທາງ​ໂຮງຮຽນ​ຄາດຫວັງ​ໃນຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງເດັກ​ຕ່ຳ, ໃຫ້ເດັກ​ຫູໜວກ​ຮຽນ​ໜ້ອຍກວ່າ​ເດັກ​ຄົນ​ອື່ນໆ ນີ້​ກໍ່ເປັນ​ຄວາມຄິດ​ທີ່ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນ​ຜົນຮ້າຍ​ຕໍ່​ໝົດທຸກ​ຄົນ.

ສະເໜີ​ການ​ຝຶກອົບຮົມ​ເພີ່ມເຕີມ​ສຳລັບ​ອາຈານ​ເພື່ອໃຫ້​ພວກເຂົາ​ສາມາດ​ສື່ສານ​ກັບເດັກ​ຫູໜວກ

ຄູ​ອາຈານ​ທີ່​ບໍ່ເຄີຍ​ເຮັດວຽກ​ກັບເດັກ​ຫູໜວກ ຫຼື ກັບເດັກ​ທີ່ມີ​ບັນຫາ​ໃນການ​ໄດ້ຍິນ ອາດ​ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນໃຈ​ກ່ຽວກັບ​ວິທີ​ສິດສອນ​ພວກເຂົາ. ໃຫ້​ແນະນຳ​ອາຈານ​ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງເດັກ ແລະ ແນະນຳ​ວິທີ​ງ່າຍດາຍ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ເຮັດໃຫ້​ການຮຽນ​ຂອງເດັກ​ງ່າຍຂຶ້ນ.

2 women speaking in a classroom; one holds the hand of a small boy.
ອາລີ ມັກເບິ່ງ​ແຜ່ນ​ໂຄສະນາ, ຮູບພາບ ແລະ ຫຸ່ນ. ລາວ​ຮຽນຮູ້​ໂດຍ​ຜ່ານການ​ເບິ່ງ​ ແຕ່ລາວ​ກໍ່​ສາມາດ​ໄດ້ຍິນ​ຢູ່​ໜ້ອຍໜຶ່ງ.
ພວກເຮົາຈະພະ ຍາຍາມສຸດຂີດ ເພື່ອ​ເຮັດໃຫ້ ອາລີ ຮ່ວມເຮັດ ກິດຈະກຳ​ຂອງຫ້ອງ​ໃຫ້ໄດ້.

ຖ້າເດັກ​ສາມາດ​ໄດ້ຍິນ​ຢູ່​ໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ຮູ້ອ່ານ​ຮີມສົບ, ອາຈານ​ຄວນ​ຫັນໜ້າ​ໃສ່ເດັກ​ເມື່ອ​ເວລາ​ເວົ້າ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້ເດັກ​ເຫັນສົບ​ທຸກຄັ້ງ.

ໃຫ້ເດັກ​ຫູໜວກ​ນັ່ງຢູ່​ໃກ້ໆ​ກັບ​ອາຈານ. ເພື່ອ​ໃຫ້ເດັກ​ສາມາດ​ສັງເກດ​ເຫັນ​ການ​ເໜັງຕີງ​ຂອງ​ຮີມສົບ. ລາວ​ຈິ່ງຈະ​ບໍ່ຖືກ​ລົບກວນ​ຈາກການ​ເຄື່ອນເໜັງ​ຂອງເດັກ​ຄົນອື່ນ​ໃນຫ້ອງ.


ຊ່ວຍໃຫ້​ໂຮງຮຽນ​ສາມາດ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງເດັກ​ຫູໜວກ

 • ແລະ ນັກຮຽນ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ໃຫ້​ເຂົ້າໃຈ​ກ່ຽວ ກັບ​ຄົນ​ຫູໜວກ ແລະ ວິທີ​ຮຽນ ໂດຍ​ຜ່ານການ​ສັງເກດ, ການເບິ່ງ​ຂອງເດັກ​ຫູໜວກ ເຊິ່ງ​ຈະຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທຸກຄົນ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ກຽມພ້ອມ​ເພື່ອ​ຕ້ອນຮັບ​ພວກເຂົາ.
 • ຜູ້ໃຫຍ່​ຫູໜວກ ສາມາດ​ຊ່ວຍສອນ​ພາສາ​ມື​ໃຫ້ແກ່​ນັກຮຽນ ແລະ ອາຈານ. ພວກເຂົາ​ສາມາດ​ຊ່ວຍ​ອາຈານ​ໂດຍການ​ຮ່ວມ​ໃນ​ໂມງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້​ຄວາມ​ສົນໃຈ​ພິເສດ​ຕື່ມ​ແກ່ເດັກ​ຫູໜວກ.
A boy with glasses.
 • ເນື່ອງຈາກ​ເດັກ​ຫູໜວກ ຫຼື ເດັກ​ທີ່ມີ​ບັນຫາ​ໃນການ​ໄດ້ຍິນ​ຕ້ອງໄດ້​ຮຽນຮູ້​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການເບິ່ງ. ສະນັ້ນ ທາງ​ໂຮງຮຽນ​ຄວນຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກເຂົາ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ກວດສອບ​ສາຍຕາ ແລະ ໄດ້ໃສ່​ແວ່ນຕາ​ຖ້າວ່າ​ຈຳເປັນ.

ພໍ່​ແມ່​ຂອງເດັກ​ຄວນ​ໄດ້​ພົບປະ​ກັບ​ອາຈານ​ທີ່ສອນ ເພື່ອ​ສອບຖາມ​ຂ້ໍມູນ​ກ່ຽວກັບ​ສິ່ງທີ່​ເດັກ​ຮຽນ ແລະ ວິທີ​ທີ່ເຂົາ​ກຳລັງ​ຮຽນ. ເຊິ່ງ​ຈະຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ສາມາດ​ເສີມສ້າງ​ຕື່ມສິ່ງ​ທີ່ເດັກ​ກຳລັງ​ຮຽນຢູ່​ໂຮງຮຽນ. ພໍ່​ແມ່ເອງ ກໍ່​ສາມາດ​ແລກປ່ຽນ​ໃຫ້​ອາຈານ​ຮູ້​ສິ່ງທີ່​ເດັກ​ເຮັດ​ເມື່ອ​ຢູ່ເຮືອນ.

ເຊິ່ງ​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ອາຈານ​ສາມາດ​ນຳເອົາ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ຈາກ​ປະສົບການ​ຂອງເດັກ ເພື່ອ​ສອດເຂົ້າ​ໃສ່​ໃນ​ບົດຮຽນ​ຂອງເຂົາ.

ເດັກ​ຫູໜວກ​ສາມາດ​ຮຽນ​ໃນກຸ່ມ​ຂອງ​ພວກເຂົາ

ເດັກ​ຫູໜວກ ຫຼື ເດັກ​ທີ່ມີ​ບັນຫາ​ໃນການ​ໄດ້ຍິນ ສາມາດ​ຮຽນ​ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ​ທີ່ແຍກ​ຕ່າງຫາກ ສຳລັບ​ພວກເຂົາ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ທີ່ມີ​ການ​ແຍກວັນ ຫຼື ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ກິນນອນ.

ມີ​ໂຮງຮຽນ​ທີ່ແຍກ​ສະເພາະ ເພື່ອການ​ສຶກສາ​ຮ່ຳຮຽນ​ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ ຫຼື ເດັກ​ທີ່ມີ​ບັນຫາ​ໃນການ​ໄດ້ຍິນ.

ສຳລັບ​ເດັກ​ເຫຼົ່ານີ້ ໃນການ​ຮ່ຳຮຽນ​ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ໂຮງຮຽນ​ລັກສະນະ​ນີ້. ການ​ນຳເອົາ​ເດັກ​ຫູໜວກ​ມາຢູ່​ຮ່ວມກັນ​ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ໂຮງຮຽນ​ເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາ​ມີ​ສັງຄົມ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເອງ, ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ​ພວກເຂົາ​ອາດ​ຖືກປ່ອຍ​ໃຫ້ຢູ່​ຢ່າງ​ໂດດດ່ຽວ.

Several children sitting together at a desk, reading.

ເມື່ອເດັກ​ໄດ້ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ເຫຼົ່ານີ້. ເດັກ​ຈະໄດ້​ຮຽນ​ພາສາ​ມື. ສະມາຊິກ​ໃນ​ຄອບຄົວ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ກໍ່​ສາ ມາດ​ສື່ສານ​ກັບເດັກ​ໄດ້ດີ​ຂຶ້ນ​ຖ້າ​ພວກເຂົາ​ຫາກຮຽນ​ພາສາ​ມື​ຄືກັນ.

ໂຮງຮຽນ​ກິນນອນ

ເດັກ​ຫູໜວກ​ພັກຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮງ​ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ກັບຄືນ​ບ້ານ​ໃນທ້າຍ​ອາທິດ ແລະ ໃນວັນພັກ​ຕ່າງໆ. ເດັກ​ທີ່ພັກ​ຢູ່​ໂຮງຮຽນ​ກິນນອນ​ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ​ໄດ້ຮຽນ​ທັກສະ​ສຳລັບ​ການ​ເຮັດວຽກ​ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ກົນຈັກ, ສິລະປະ ແລະ ງານຟາມ ລວມ​ໄປເຖິງ​ການອ່ານ​ການຂຽນ ແລະ ວິຊາ​ເລກ.


4 children sitting at desks; 2 are signing to a woman who also signs.
ແລະ ໃຜ​ສາມາດ ບອກ​ອາຈານ​ໄດ້ ແດ່ວ່າ 12x12 ເປັນ​ເທົ່າໃດ?
ຂ້ອຍບໍ່​ສາມາດ​ຈື່ມັນ ໄດ້ໝົດ​ດອກ!
ມານັ່ງ​ກັບ​ພວກເຮົາ​ຕອນ​ກິນ ເຂົ້າ​ທ່ຽງ, ພວກເຮົາ​ຈະ​ອະທິ ບາຍ​ໃຫ້ເຈົ້າ​ດອກ.

ບາງຄັ້ງ​ຄອບຄົວ​ຂອງເດັກ​ຫູໜວກ​ກໍ່ມີ​ຄວາມ​ກັງວົນ​ເມື່ອເດັກ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຢູ່​ໄກບ້ານ. ການ​ສື່ສານ​ກັບ​ຄອບຄົວ​ຂອງເດັກ​ຜູ້​ອື່ນໆ, ການໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ເດັກ​ທີ່​ໂຮງຮຽນ, ພົບປະ​ກັບເພື່ອນ ແລະ ຄູ​ອາຈານ​ຂອງເດັກ​ສາມາດ​ຊ່ວຍໃຫ້ ພໍ່​ແມ່​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ກັງວົນ​ລົງ​ໄດ້ ເມື່ອລູກ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ຕ້ອງ​ຈາກບ້ານ​ເພື່ອ​ເຂົ້າຮຽນ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ກິນນອນ.

ຢູ່ທີ່​ໂຮງຮຽນ​ກິນນອນ ກໍ່​ເໝືອນກັບ​ສະຖານທີ່​ອື່ນໆ​ເຊິ່ງ​ມີໂອກາດ​ທີ່ເດັກ​ຈະຖືກ​ລະເມີດ ພໍ່​ແມ່​ຕ້ອງ​ກະຕຸ້ນ​ໃຫ້ລູກ​ທີ່ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ກິນນອນ ບອກ ຫຼື ສື່ສານ​ກ່ຽວກັບ​ບັນຫາ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ກັບ​ອາຈານ, ພໍ່ຮັກ​ແມ່ຮັກ ແລະ ຄົນ​ອື່ນໆ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ໃນບົດທີ13.

ເດັກ​ຫູໜວກ​ທ່ີ​ເຂົ້າຮຽນ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ກິນນອນ ສ່ວນຫຼາຍ​ແມ່ນ​ໄດ້ຮັບ​ປະສົບການ​ທີ່ດີ. ເຖິງຈະ​ຄິດຮອດ​ບ້ານ, ໂຮງຮຽນ​ໄດ້ໃຫ້​ໂອກາດ​ພວກເຂົາ​ໃນການ​ພົວພັນ​ກັບ​ກຸ່ມຄົນ​ທີ່​ກວ້າງອອກ ເດັກ​ຫູໜວກ​ໄດ້ສ້າງ​ສາຍສຳພັນ​ອັນສະໜິດ​ສະໜົມ​ກັບເດັກ​ຄົນອື່ນ ແລະ ພະນັກງານ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ.

A boy and girl holding shoulder bags leaving a house.

ວັນເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ​ສະເພາະ​ເດັກ​ຫູໜວກ

ເດັກ​ໄປ​ໂຮງຮຽນ​ໃນ​ວັນທີ່​ສອນ​ສະເພາະ​ເດັກ ຫູໜວກ. ເດັກ​ຍັງພັກ​ຢູ່ເຮືອນ​ນຳ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ພວກເຂົາ ແລະ ສືບຕໍ່​ການ​ພົວພັນ​ກັບເດັກ​ຫູດີ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່​ຢູ່ທີ່​ຊຸມຊົນ​ຂອງ​ພວກເຂົາ.

ຫ້ອງຮຽນ​ສະເພາະ​ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ທ້ອງຖິ່ນ

A girl and 2 boys reading a book.

ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ບາງແຫ່ງ, ເດັກ​ຫູໜວກ​ໃຊ້​ເວລາ​ໝົດມື້​ຢູ່ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ​ທີ່ແຍກ​ຕ່າງຫາກ ແລະ ມີ​ໂອກາດ ພົບກັບ​ເດັກ​ຫູດີ ແຕ່ໃນ​ໄລຍະ​ພັກ​ຂັ້ນ​ຊົ່ວໂມງ. ໃນບາງ​ໂຮງຮຽນ​ນັກຮຽນ​ຫູໜວກ​ໃຊ້​ເວລາ​ຕອນໃດ​ຕອນໜຶ່ງ​ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ​ຮ່ວມກັບ​ເດັກ​ຫູດີ, ເພື່ອຮຽນ​ສິລະປະ ແລະ ເຮັດບົດ​ຝຶກຫັນ. ອາຍຸ ແລະ ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງເດັກ​ແຕ່ລະຄົນ​ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ​ພິເສດ ນີ້ແມ່ນ​ແຕກຕ່າງ​ກັນ.

ຄຸນ​ປະໂຫຍດ​ຂອງການ​ຮຽນ​ນຳແຕ່​ເດັກ​ຫູໜວກ

 • ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ​ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ ມີຄູ​ອາຈານ​ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ການຝຶກ​ອົບຮົມ​ເປັນພິເສດ ສຳລັບ​ການ​ສິດສອນ​ເດັກ​ຫູໜວກ. ໂດຍ​ທົ່ວໄປ ອາຈານ​ເຫຼົ່ານີ້​ແມ່ນ​ສາມາດ​ຕອບສະໜອງ​ຕາມຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງເດັກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່​ເດັກ​ແຕ່ລະຄົນ.
 • ເດັກ​ຫູໜວກ​ຮູ້ສຶກ​ໂດດດ່ຽວ​ໜ້ອຍລົງ ເມື່ອ​ພວກເຂົາ​ສາມາດ​ສື່ສານ​ກັບ​ຄົນອື່ນ ຢູ່​ອ້ອມຂ້າງ​ໄດ້​ທັງໝົດ.
3 children with hearing aids sitting at a desk reading.
 • ເດັກ​ຫູໜວກ​ມີ​ໂອກາດ​ຫຼິ້ນ, ຮຽນ, ພັດທະນາ​ທັກສະ​ທາງສັງຄົມ ແລະ ສ້າງ​ເພື່ອນມິດ.
 • ເດັກ​ສາມາດ​ພົບປະ ແລະ ພົວພັນ​ກັບຜູ້ໃຫຍ່​ຫູໜວກ ທີ່​ເຮັດວຽກ​ຢູ່​ໂຮງຮຽນ​ແຫ່ງນັ້ນ.
 • ຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ໂຮງຮຽນ​ສຳລັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ​ບາງແຫ່ງ ຊ່ວຍ​ໃຫ້ເດັກ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ກວດສອບ​ການ​ໄດ້ຍິນ ແລະ ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍຟັງ.

ຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກ​ຂອງການ​ຮຽນ​ນຳແຕ່​ເດັກ​ຫູໜວກ

 • ເດັກ​ຫູໜວກ​ທີ່ຮຽນ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ທີ່​ແຍກ​ຕ່າງຫາກ​ອາດບໍ່​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້​ວິທີ​ດຳລົງ​ຊີວິດ ແລະ ການ​ພົວພັນ​ຢ່າງ​ສະດວກ​ສະບາຍ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ໃນໂລກ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນ​ສາມາດ​ໄດ້ຍິນ.
 • ໂຮງຮຽນ​ອາດ​ຕັ້ງຢູ່​ໄກ ແລະ ມີ​ລາຍຈ່າຍ​ສູງ.
 • ໃນ​ຫ້ອງຮຽນ​ອາດ​ປະກອບ​ມີ​ເດັກ​ທີ່ມີ​ເກນ​ອາຍຸ​ທີ່​ແຕກຕ່າງ​ກັນ. ຈຶ່ງອາດ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃຫ້ແກ່​ອາຈານ ໃນການ​ສະໜອງ​ຕາມຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້ເດັກ​ທຸກໆຄົນ​ທີ່​ແຕກຕ່າງ​ກັນ.
A sign that says "Deaf School 20 km."