Hesperian Health Guides

ບົດທີ 7: ການເລືອກ​ເຟັ້ນ ແລະ ການ​ຮຽນຮູ້​ພາສາ

ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ > ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍຫູໜອກ > ບົດທີ 7: ການເລືອກ​ເຟັ້ນ ແລະ ການ​ຮຽນຮູ້​ພາສາ

ເມື່ອເດັກ​ສາມາດ​ໜູນໃຊ້​ທັກສະ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ​ໃນການ​ສື່ສານ ດັ່ງທີ່​ໄດ້​ອະທິບາຍ​ຢູ່​ໃນບົດທີ ​4​ ແລ້ວ. ມັນກໍ່​ໝາຍ​ຄວາມວ່າ ເດັກ​ຜູ້ນັ້ນ​ພ້ອມແລ້ວ ສຳລັບ​ການເລີ່ມ​ຮຽນຮູ້​ພາສາ. ໃນ​ຂັ້ນຕົ້ນ ເດັກ​ຫູໜວກ​ ຫຼື​ ເດັກ​ຜູ້​ທີ່ມີ​ບັນຫາ​ໃນການ​ໄດ້ຍິນ ອາດຈະ​ເລີ່ມຮຽນ​ພາສາ​ມື ຫຼື ພາສາ​ເວົ້າ ກໍ່ໄດ້. ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ໃນບົດທີ8ແລະບົດທີ9. ແຕ່​ຕ້ອງ​ເບິ່ງວ່າ​ພາສາ​ປະເພດ​ໃດ ທີ່​ສາມາດ​ຕອບສະໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງເດັກ​ຜູ້ນັ້ນ.

ປະເພດ​ພາສາ​ທີ່​ເດັກ​ຈະຮຽນ​ນັ້ນ ກໍ່​ຂຶ້ນກັບ​ຫຼາຍ​ປັດໄຈ​ ເຊັ່ນ: ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນການ​ໄດ້ຍິນ​ຂອງເດັກ​ຜູ້ນັ້ນ, ພາສາ​ປະເພດ​ໃດ​ທີ່ລາວ​ມັກ, ຄວາມ​ສາມາດ​ພື້ນຖານ​ຂອງເດັກ ແລະ ຂ້ໍມູນ, ອຸປະກອນ ທີ່​ພໍ່​ແມ່​ຂອງເດັກ​ຈະ​ສາມາດ​ໄດ້ຈາກ​ຊຸມຊົນ. ພ້ອມນັ້ນ​ກໍ່​ຂຶ້ນກັບ​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ ຂອງຜູ້​ເປັນ​ພໍ່​ແມ່ ທີ່ມີ​ຕໍ່ຄົນ​ຫູໜວກ. ຖ້າ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງເດັກ​ຫາກ​ຮູ້ຈັກ​ກັບຄົນ​ຫູໜວກ​ຜູ້ໃດ​ຜູ້ໜຶ່ງ​ໃນ​ຊຸມຊົມ, ກໍ່ຍິ່ງ​ຈະຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຂົາເຈົ້າ​ມີຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ​ ແລະ ຍອມຮັບ​ຄວາມ​ຫູໜວກ​ຂອງເດັກ​ໄດ້ດີ​ຂຶ້ນ, ພ້ອມນັ້ນ​ຍັງຈະ​ຊ່ວຍໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ເດັກ​ສາມາດ​ຊອກຮູ້​ວິທີ​ທາງ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ເດັກ​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້​ ພາສາ​ໄດ້ອີກ​ດ້ວຍ.

ໃນບາງ​ຂົງເຂດ ທີ່ມີ​ຂ້ໍມູນ ອຸປະກອນ ກ່ຽວກັບ​ເດັກ​ຫູໜວກ​ຈຳກັດ, ຜູ້ເປັນ​ພໍ່​ແມ່​ບໍ່ມີ​ທາງເລືອກ​ສຳລັບ​ປະເພດ​ພາສາ​ທີ່ເດັກ​ຄວນຮຽນ. ແຕ່ຖ້າ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງເດັກ​ເອົາໃຈໃສ່​ສັງເກດ​ເຖິງຄວາມ​ຕ້ອງການ​ ແລະ​ ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງເດັກ, ກໍ່​ອາດຈະ​ຊ່ວຍໃຫ້​ເຂົາເຈົ້າ​ສາມາດ​ຕັດສິນໃຈ​ໄດ້ຖືກຕ້ອງ.

A woman and her child stand beside a small school and look at a sign that says "Deaf School, 20 km."
ມັນ​ອາດຈະ​ເປັນ​ເລື່ອງຍາກ​ໃນການ​ຊອກຫາ​ສິ່ງທີ່​ດີສຸດ​ໃຫ້ລູກ​ຂອງທ່ານ ແຕ່ທ່ານ​ຕ້ອງ ພະຍາຍາມ.