Hesperian Health Guides

ແມ່ນ​ຜູ້ໃດ​ທີ່​ຮູ້ວ່າ​ສິ່ງໃດ​ດີ​ທີ່ສຸດ​ສຳລັບ​ລູກ​ຂອງທ່ານ?

ຢູ່ໃນພາກນີ້:

ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ມີ​ທັດສະນະ​ທີ່​ແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບ​ພາສາ​ທີ່​ຄວນໃຊ້​ກັບເດັກ​ຫູໜວກ​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ປະເທດ, ການໃຊ້​ພາສາ​ເວົ້າ ກັບເດັກ​ຫູໜວກ​ໄດ້ກາຍເປັນ​ກົດລະບຽບ​ທີ່ໃຊ້​ມາ​ຫຼາຍປີ​ແລ້ວ. ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ທາງດ້ານ​ການແພດ ແລະ ການ​ສຶກສາ ອາດບອກ​ທ່ານວ່າ ຄົນ​ຫູໜວກ​ທຸກໆ​ຄົນ​ສາມາດ​ຮຽນເວົ້າ​ໄດ້ ແລະ ພວກເຂົາ ອາດ​ແນະນຳ​ໃຫ້ທ່ານ​ໄດ້​ຮູ້ຈັກ​ກັບເດັກ​ຫູໜວກ ທີ່​ສາມາດ​ເວົ້າ​ໄດ້​ຢ່າງ​ປົກກະຕິ​ກໍ່ຕາມ ເຊິ່ງ​ສິ່ງນີ້​ບໍ່ຖືກ​ສະເໝີໄປ.

ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ອາດບອກ​ທ່ານ​ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ຖືກສອນມາແນວນັ້ນເຊັ່ນກັນໃນຫຼາຍປີກ່ອນ. ພວກເຂົາອາດບອກໃຫ້ທ່ານໝູນໃຊ້ພາສາເວົ້າກັບລູກຂອງທ່ານ ຫຼື ບອກທ່ານວ່າທ່ານບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຮັບຜິດ ຊອບໃນການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ. ຄຳເວົ້າເຊັ່ນນີ້ ແມ່ນບໍ່ຖືກ. ຕົວທ່ານເອງທີ່ຮູ້ຈັກລູກຂອງທ່ານ ແລະ ສະຖາ ນະການພາຍໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ກວ່າຄົນອື່ນ.

A woman speaking to another woman who is thinking as her daughter stands beside her.
ເດັກນ້ອຍ​ທຸກໆ​ຄົນ ສາມາດ​ຮຽນເວົ້າ​ໄດ້ ຖ້າຫາກ ທ່ານ​ໃຊ້ເວລາ ຝຶກຝົນ​ກັບ​ພວກ ເຂົາ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ.
ແຕ່ຂ້ອຍ​ກໍ່ໃຊ້​ເວລາ​ທັງໝົດ​ຂອງ ຂ້ອຍ ເພື່ອ​ຝຶກແອບ​ໃຫ້ “ມາລາ” ແລ້ວເດ, ແຕ່ລາວ​ກໍ່ຍັງ​ບໍ່​ສາມາດ ຕອບສະໜອງ​ສິ່ງ​ທີ່ຂ້ອຍ​ເວົ້ານຳ. ຂ້ອຍເອງ​ຍັງ​ມີລູກ​ຜູ້ອື່ນ ແລະ ແມ່​ທີ່​ກຳລັງ​ປ່ວຍ ທີ່ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເບິ່ງແຍງ​ເພິ່ນ​ນຳອີກ.
ບາງເທື່ອ​ການຮຽນ ພາສາ​ມື ໜ້າຈະ ເໝາະສົມ​ທີ່ສຸດ​ສຳລັບລາວ...